Galerie

Změna stavebního zákona – dopis poslancům

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na vás ve věci pozměňovacích návrhů k vládní novele stavebního zákona, které usilují o vyloučení spolků jako účastníků v územních a stavebních řízeních. Tyto návrhy jsou protiústavní, společensky nepřijatelné, věcně nesmyslné a ve výsledku i kontraproduktivní. Jedná se o zásadní krok mající za cíl oslabit roli občanské společnosti a znemožnit veřejnou kontrolu nad činností státních orgánů.

Proto Vás žádáme o zamítnutí těchto pozměňovacích návrhů:

Návrhy A20 a C17 – „v § 85 odst. 2 se písmeno c) zrušuje“
Důsledek: zrušení účasti spolků v územních řízeních

Návrh F SD5904 1. – „v § 89 odst. 4 se třetí a čtvrtá věta zrušují“
Důsledek:  zrušení možnosti spolků uplatňovat v územním řízení námitky za účelem ochrany veřejného zájmu

Návrh A36  –  „v § 109 se písm. g) zrušuje“
Důsledek: zrušení účasti spolků ve stavebních řízeních

Návrh F SD5904 2. – „v § 114 odst. 1 se věta druhá zrušuje“
Důsledek: zrušení možnosti spolků uplatňovat ve stavebním řízení námitky za účelem ochrany veřejného zájmu

Návrh F SD5904 3. – „v § 70 odst. 3 se slova „správního řízení“ nahrazují slovy „řízení podle tohoto zákona“ “.
Důsledek: zrušení možnosti spolků účastnit se všech správních řízeních (i dle jiných zákonů), omezení pouze na řízení podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Zdůvodnění:

 

 • Navrhované změny nezaručují „respektování principu rovnosti účastníků“, naopak znemožňují spolkům, jako zástupcům veřejnosti, účastnit se správních řízení za účelem ochrany veřejného zájmu ve věci ochrany životního prostředí a krajiny.

 

Většina spolků, které se angažují ve svých bydlištích, nevznikla proto, že nemají nic jiného na práci, ale proto, že do dnešního dne je přihlášení spolku do řízení jediný funkční způsob jak zajistit přístup veřejnosti k informacím o záměrech v území a jak mohou občané chránit veřejný zájem.

Ochrana životního prostředí není tedy přesným pojmenováním činnosti spolků, i když do řízení občané potažmo spolky vstupují na základě ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Skutečností je, že spolky zajišťují ochranu veřejného zájmu, na kterém se shodne skupina obyvatel a je schopna pro to získat podporu.

K samotnému průběhu správních řízení a jejich přípravy je potřeba jasně říci, že ve stávajícím systému spolky nemají žádné privilegované postavení ani žádné nástroje, kterými by nedisponovali ostatní účastníci řízení.

 

 • Navrhované změny s cílem „zabránit nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby“ nemají žádný nebo minimální vliv na dobu trvání správních řízení.  

 

Spolky správní řízení nemohou zásadně zdržovat, protože lhůty pro přihlášení a podání námitek účastníků řízení jsou velmi krátké (8 respektive 15 dní). Pokud dojde k řádnému vypořádání námitek a účastník řízení se přesto odvolá, může odvolací orgán odvolání ve stejně krátké lhůtě vypořádat. Pokud by účastník s vypořádáním nesouhlasil a rozhodnutí žaloval, žaloba nemá odkladný účinek. Pokud by se tedy účastník bránil vydání rozhodnutí neoprávněně a využil veškeré opravné prostředky, i za stávajícího právního stavu lze teoreticky pro územní rozhodnutí získat právní moc do 3 měsíců.

Zásadní zdržení ve správních řízeních jsou generována zdlouhavou prací správních úřadů (zákonná lhůta 60 či 90 dní), čekáním na stanoviska nekoordinovaných dotčených orgánů a především rušením nezákonných rozhodnutí nadřízenými orgány a následné doplňování a upravování dokladů a dokumentace.

Velkou prodlevu v povolování staveb dnes představuje získání všech potřebných vyjádření a rozhodnutí, která je nutné mít před podáním na stavební úřad. Toto trvá pro běžnou stavbu v Praze cca 1/2 roku, někdy i déle než rok.

Je tedy zjevné, že vstupem do řízení v rámci procesu umisťování stavby nemůže žádný účastník řízení (tedy ani spolek) způsobit zásadní prodlevu povolovacího procesu.  Za nepříznivý stav může jak nastavení procesů pro výkon státní správy, tak i konkrétní selhání a chyby jednotlivých úředníků, kteří často nejsou dostatečně tlačeni k zodpovědnosti.

 

 • Navrhované změny způsobí díky zbytečně vyvolaným soudním sporům velké finanční ztráty

 

Pokud by došlo ve stavebním zákoně a dalších navazujících ustanoveních k navrhovaným změnám, a tedy v důsledku k vyloučení účasti spolků a tím i veřejnosti ze správních řízení, neznamená to, že občané přestanou o ochranu veřejného zájmu usilovat. Jedinou možností jak o ochranu veřejného zájmu bude možné usilovat, bude však pouze soudní cesta.  Toto je pro všechny naprosto nepřijatelné řešení. Občanům nelze v demokracii zakázat hájit svá práva a veřejný zájem. Soud má být až poslední krajní opravná instance a ne ta první možná.

Přijetí navrhovaných změn způsobí, že se stavby budou nejen umisťovat, ale i stavět v rozporu s veřejným zájmem a následná korekce po soudním rozhodnutí bude přivádět občany i správní úřady do právních bitev o miliony až miliardy. Je to neskutečné mrhání lidskými a finančními zdroji a neúcta k nám samým.

Závěr:

Spolky jako zástupci občanů nemají zájem o nadměrné a nepodložené blokování stavební činnosti. Svojí činností a účastí ve správních řízeních ale zaručují ochranu veřejného zájmu obyvatel a starají se o veřejnou kontrolu činnosti státních orgánů. Spolky nemají nic proti zjednodušení procesu povolování staveb, ale tato snaha nemůže být záminkou k omezování možnosti bránit občanům svá práva. Z vlastní zkušenosti víme, že pro zlepšení efektivity procesu povolování staveb je potřeba učinit řadu jiných změn a úprav. Jedná se především o stanovení jasných pravidel pro nakládání s územím a o zefektivnění a koordinaci práce orgánů státní správy.

Toto stanovisko a výzvu k zamítnutí pozměňovacích návrhů podpořily následující spolky:

 1. Spolek Šárecké údolí, IČ 22886052, zastoupený Vladanem Hodkem
 2. Zelený Břevnov, z.s., IČ 01521390, zastoupený Michalem Chylíkem
 3. Spolek Pro Břevnov,  IČ 03123766, zastoupený Michal Volfem
 4. Občanské sdružení Bubeneč, z.s., IČ 26644266, zastoupený Jiřím Škvorem
 5. Spolek Pod Bořislavkou, IČ 01961187, zastoupený Tomášem Šídlem
 6. Libocké občanské sdružení, z.s.,  IČ 22882138, zastoupený Lenkou Špičákovou
 7. Talichova, z.s., IČ 04327926, zastoupený Eduardem Metelou
 8. Spolek pro Červený Vrch, IČ 27026621, zastoupený Jitkou Formánkovou, Irenou
  Nevolovou a Patrikem Vágnerem
 9. Veleslavín-Vokovice k životu, spolek, IČ 22768513, zastoupený Jiří Johnem
 10. Životní prostředí Střešovice – Ořechovka, z.s., IČ 27002381, zastoupený Zdeňkem Beránkem
 11. Poutní cesta Hájek, z.s., IČ 01461346, zastoupená Kateřinou Pařízkovou
 12. Vize nejen pro Prahu 6, z.s., IČ 04224256, zastoupený Ondřejem Vimrem a Jiřím Kadlecem
 13. Chodovský spolek, IČ 26591464, zastoupený Jiřím Štylerem
 14. Hezké Jižní Město z.s., IČ 26675170, zastoupený Zděnkem Kvítkem
 15. Občanské sdružení Stodůlky-Háje, IČ 22681311, zastoupený Liborem Jirků
 16. Spolek Cibulka, IČ 72550121, zastoupený Pavlem Peterkou
 17. Sdružení Tejnka, z.s., IČ 70933642, zastoupený Markem Šálkem
 18. Bradlecké bučiny, IČ 22708987, zastoupené Martinem Šťastným
 19. Spolek Joachim, IČ 28558618, zastoupený Ondřejem Dvořákem
 20. Spolek za záchranu Klamovky, IČ 03181758, zastoupený Iljou Mráčkem
 21. JINONICE – VIDOULE, z.s., IČ 68406363,zastoupený Jaromírem Jiráskem
 22. Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, IČ 27019951, zastoupený Janem Formánkem
 23. Krocan, o.s., IČ 27003809, zastoupený Danou Balcarovou
 24. Spolek Střížkov 8 – Náš domov, IČ 22818855, zastoupený Jaroslavem Winterem
 25. Zelené Roztyly, z.s. , IČ 22836535, zastoupený Davidem Štěrbáčkem
 26. Občanské sdružení Bellušova ulice, IČ 22662260, zastoupený Janem Majerem
 27. Spolek Pro Hanspaulku, IČ 26607379, zastoupený Michaelem Pokorným
 28. Za životní prostředí Hovoran, z.s., IČ 27048594, zastoupený Helenou Berkovou
 29. Via Praha 6, IČ 27021629, zastoupený Irenou Vočkovou
 30. Zdravé životní prostředí, z.s., IČ 26674386, zastoupený Petrou Šubrtovou
 31. Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s., IČ 26533014, zastoupené Michalem Závodským
 32. ProVary, z. s., IČ 02874725, zastoupený Vojtěchem Dědkem
 33. STOP Kobyliská, z.s. , IČ 22820698, zastoupený Stanislavem Vyšínem
 34. Ústecké šrouby, z. s., IČ 04316509, zastoupený Lukášem Blažejem
 35. Otevřeno o 106, z.s. IČ 03597041, zastoupený Ivanou Kubíčkovou
 36. Pro život na severu, z. s., IČ 05002176, zastoupený Ladislavem Fofonkou
 37. Pro život v Podkrkonoší, z.s., IČ 05215498, zastoupený Alenou Stuchlíkovou
 38. Spolu na Petřinách, z.s., IČ 02691043, zastoupený Ivou Hoffmannovou
 39. Tilia Thákurova, z.s., IČ 22722335, zastoupený Marií Jelínkovou
 40. Pankrácká společnost, z.s., IČ 26666154, zastoupený Marií Jelínkovou
 41. Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, IČ 05012881, zastoupené Karlem Bauerem
 42. Občané pro Prahu 5, IČ 01233840, zastoupení Danuší MIchálkovou
 43. Hradčanské včely, IČ 22818588, zastoupený Janou Titlbachovou
 44. Sepětí, z.s.,IČ 05512620, zastoupený Dagmar Šormovou
 45. Občanské sdružení Zdiby, z.s., IČ: 26542773, zastoupený Radimem Slezákem
 46. Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, IČ 72533242, zastoupený Marií Janouškovou
 47. Pražské matky, IČ 45246220, zastoupený Jarmilou Johnovou
 48. Spolek Zdravé Letňany z. s., IČ 01334255, zastoupený Olafem Deutschem
 49. BUBENEČSKÁ BESEDA, registrovaný spolek, IČ 22885374, zastoupený Jiřím Gebertem
 50. Nad Drahaňským údolím, z.s., IČ 26984199, zastoupený Hanou Francovou
 51. SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA, Z.S., IČ 26579952, zastoupený Petrem Kučerou
 52. Motolský ordovik, z.s., IČ 28555805, zastoupený Petrem Kučerou
 53. Javor Jižní Město, z. s., IČ 26525054, zastoupený Zdenkou Balcarovou
 54. o.s. Občané proti hluku a emisím, IČ 22688927, zastoupený Václavem Vikem
 55. Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z.s., IČ 04708911, zastoupená Marií Švábovou
 56. 4-občanská, z.s, IČ 22762701, zastoupený Pavlem Dukátem
 57. Spolek pro Divokou Šárku, z .s., IČ 02102579, zastoupený Kateřinou Giedraitis
 58. Spolek Malovanka, IČ: 66003482, zastoupený Ondřejem Bojarem
 59. VIZE 21 z.s., IČ 26655730, zastoupený Jitkou Janáčkovou
 60. Mezinárodní centrum tance, z. s., IČ 63832143, zastoupený Vendulou Skalickou
 61. Spolek na ochranu životního prostředí v Praze 4, IČ 05102898, zastoupený Stanislavem Korálem
 62. Spolek pro Ďáblice, IČ 22672681, zastoupený Dušanem Andršem
 63. Život na soutoku, z.s. IČ 22607366 zastoupený Václavem Vojířem
 64. Spolek Měchurka, IČ 27008151, zastoupený Jaroslavou Kroupovou
 65. Spolek občanů Neratovic, IČ 67672817, zastoupený Annou Spěváčkovou
 66. Ochrana Roztyl, z.s., IČ 22885820, zastoupený Vladislavem Šimonovským
 67. Biokontakt z.s., IČ 26549875, zastoupený Martinem Justem
 68. Klidné Počernice, IČ: 22613188, zastoupený Zbyňkem Muchou
 69. Klub Za starou Prahu, z.s., IČ 00443531, zastoupený Kateřinou Bečkovou
 70. Arnika – Centrum pro podporu občanů, pobočný spolek, IČ 70947261, zastoupený Martinem Skalským

A ZASE TA NEŠŤASTNÁ STUDIE!

Na podzim roku 2015 schválila Rada MČ Prahy 5 na doporučení VÚR vypracování „Územní studie oblasti sídliště Barrandov“.  Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem února 2016. Počátkem března 2016 proběhlo veřejné setkání s občany, kde radnice představila svůj záměr a taktéž vyzvala občany ke spolupráci. Nutno podotknout, že velmi aktivně se do participace na této studii zapojil spolek Za lepší Barrandov, který vyhlásil občanskou anketu a výsledky ankety prezentoval na tomto setkání.Slider

Studie bude sloužit jako podklad pro pořizovanou změnu platného územního plánu hl.m. Prahy popř. bude podkladem pro zapracování do návrhu nového územního plánu (Metropolitní plán). Zároveň by studie měla být metodickým podkladem pro územní  rozhodování v dané lokalitě. Stěžejní území k řešení se nachází mezi ulicemi Do Klukovic, Werichova, Hugo Haase, Voskovcova, Wasermannova, K Barrandovu, U Náhodu, Za Knotkem a dále severně je území vymezeno hranicí  PP Prokopské a Dalejské údolí.

Termín dodání díla byl původně stanoven na 3 měsíce od podpisu smlouvy pro fázi č. 1 – příprava studie. Smlouva byla podepsána dne 25.4.2016, tzn. že termín dodání měl být 25.7.2016. Veřejnost měla své připomínky k návrhu studie vyjádřit po prázdninách.  Nejenže zhotovitel A69-Architekti s.r.o. tento termín nedodržel, ale byl s ním až následně za další 2 měsíce tj. 21.9.2016 podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který zahrnuje prodloužení termínu dodání přípravy studie do 31.12.2016.

Dne 20.12.2016 byl dále podepsán druhý dodatek ke smlouvě, který kromě dalšího prodloužení termínu dodání studie až do 28.2.2017 zahrnuje i navýšení ceny díla za fázi č. 1 oproti původní smlouvě o 594.345,- Kč bez DPH. Jak dlouho bude ještě tato prodleva pokračovat a kolik dodatků ještě radnice hodlá s projekční firmou podepsat??

Od 28. 4. 2016, kdy se změnilo vedení radnice a oblast územního rozvoje byla přidělena přímo starostovi Klímovi, neproběhlo žádné jednání se zástupci obyvatel Barrandova či jakýmkoliv barrandovským občanským spolkem. Zatím to tedy vypadá, že se územní studie sídliště Barrandov stává pouze nástrojem k prosazení developerských zájmů – zejména nahrává firmám FINEP a EKOSPOL. Jak si jinak vysvětlit, že v průběhu neustálého odsunování termínu dokončení studie bylo podáno 15 žádostí o územní rozhodnutí a třem z nich již bylo vyhověno?

Eva Zamouřilová

Divadlo na radnici

Divadelní představení bylo možné shlédnout ve čtvrtek 22.12.2016 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti č. 330 v budově radnice na nám.14. října č. 4 v rámci zasedání školského výboru.

 Název divadelní hry: Výpověď taneční konzervatoři Praha

Autoři: zástupce starosty Mgr. Vít Šolle a radní Ing. Pavel Richter

Režie: Bc. Martin Damašek

Osoby a obsazení: přítomní členové školského výboru a radní Mgr. Vít Šolle

Na úvod představení vystoupili Vít Šolle a předseda výboru Martin Damašek, kteří se nepříliš přesvědčivě snažili zdůvodnit, proč dala rada MČ Prahy 5 taneční konzervatoři výpověď z nájemní smlouvy. Pak dostali slovo členové výboru, kteří se vesměs bez dlouhých proslovů vyjádřili, že výpověď podpoří. Proti byl pouze doc. Pavel Himl.

Následně dostali prostor i diváci. Přítomný senátor Václav Láska se nestačil divit. Myslel si totiž, že přišel na diskusi o výpovědi, ale místo toho se odehrávalo předem secvičené divadelní představení školského výboru.

To už se divadelní hra blížila ke svému vrcholu. Předseda školského výboru dal hlasovat. Výpověď podpořili všichni přítomní členové výboru kromě doc. Pavla Himla. Některé méně otrlé diváky dojalo souhlasné hlasování Marie Hakenové, která prohlásila, že to dělá s těžkým srdcem.

Představení skončilo. Diváci (občané a zástupci TCP) odcházeli velmi nespokojeni. Sice oceňovali bezvadný výkon režiséra Martina Damaška, ale umělecká úroveň představení byla ubohá. Jeden z diváků dokonce při odchodu prohlásil: „Ti zastupitelé jsou ale dobytek.“

                                                                                     Jiří Vejmelka

Petice je cár papíru

Alespoň k petici na záchranu taneční konzervatoře na Žvahově se radní jako k cáru papíru zachovali. Petice vyzývala radu MČ Praha 5, aby poskytla taneční konzervatoři právní jistotu setrvání v jejím dosavadním sídle ve školském areálu na Žvahově alespoň na dobu dvou vzdělávacích cyklů. Do podatelny úřadu byla petice předána 12.9.2016. Tedy dnes je to již přes tři měsíce, kdy petice nebyla radou projednána. Na to, že starosta Radek Klíma (TOP 09) si s dodržováním zákonů příliš starostí nedělá, jsme si už mohli zvyknout, ale tentokráte to opravdu přehnal. Petiční zákon totiž pro vyřízení petice stanovuje lhůtu 30 dnů. Neprojednání petice je ostudou nejen starosty a zástupce starosty Víta Šolleho (KDU ČSL), který má v kompetenci problematiku školství, ale celé rady. Všichni radní byli přítomni na zastupitelstvu v úterý 22.11.2016, kde bylo projednání petice urgováno. Radní mohli své pochybení napravit hned druhý den při jednání rady, ale místo projednání petice raději dali taneční konzervatoři rovnou výpověď z nájemní smlouvy. Teď už může 151 žáků konzervatoře a jejich 33 pedagogů ponechat na Žvahově jenom rozhodnutí zastupitelstva, které má při podání výpovědi konečné slovo.