Archiv štítku: TOP09

Pořádek a dodržování zákonů na MČ Praha 5

Dne 13. prosince 2017 náš spolek požádal o informace dle zákona 106. Požadovali jsme kopii kolaudačního rozhodnutí na pavilon E ve školním areálu Žvahov. Zmíněnou žádost jsme adresovali radnímu Damaškovi (TOP09). Jednak proto, že má v gesci péči o majetek MČ Prahy 5, tj. i zmíněný školní areál a také proto, že jako bývalý učitel by zcela jistě nestrpěl případné nesrovnalosti ve školském areálu.

Dle zmiňovaného zákona má povinnost dotazovaný subjekt odpovědět nejpozději ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti. V tomto případě tedy do 28. prosince 2017. Uplynul prosinec, polovina ledna a odpověď nikde. Když už jsme pojali podezření, že radní Damašek, ač bývalý učitel, zapomněl psát, odpověď 18. ledna 2018 dorazila.

Nikoli oslovený radní, ale tajemník úřadu pan Bc. Josef Žebera nám odpověděl, že se žádost zamítá. V odůvodnění nám bylo sděleno: „předmětné kolaudační rozhodnutí se nepodařilo dohledat“. Z odpovědi je zřejmé, že na Smíchovské radnici si na pořádek v dokumentech moc nepotrpí anebo, že kolaudační rozhodnutí nikdy vydáno nebylo a tudíž neexistuje.

V druhém případě by se tedy příslušný radní měl urychleně zasadit o ukončení nájmu pavilonu pro podnikatelské účely.

Karel Bauer

Starosta Klíma odstoupil

Mimořádné zastupitelstvo MČ Prahy 5, mělo na programu jako hlavní bod jednání odvolání starosty MUDr. Radka Klímy. Starosta se ještě na poslední chvíli pokusil jednání zrušit, když zastupitelům poslal email, že ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit. Obratem následoval email 1. zástupce starosty p. Slabého, který jednání ZMČ potvrdil.

Zhruba dvě hodiny před začátkem jednání dorazila zpráva, že starosta oficiálně odstupuje z funkce. Jako důvod uvedl, pro něj nepochopitelnou, ztrátu důvěry klubu TOP09 a zdravotní stav.

Nově byl starostou zvolen jeho stranický kolega, dosavadní radní, Ing. Pavel Richter. Ve veřejném hlasování ho podpořilo 30 zastupitelů. K dokreslení situace ještě uvádíme, že na jednání zastupitelstva nedorazil ani jeden člen klubu ČSSD.

 

Likvidační rozpočet MČ P-5 na rok 2017

Dne 16.2. koaliční zastupitelé MČ Prahy 5 i přes výhrady opozice a veřejnosti schválili rozpočet městské části na rok 2017 s předpokládaným schodkem téměř -244 mil. Kč. Rozpočet kde dramaticky rostou výdaje, hodlají předkladatelé z TOP09 a Ano 2011 dotovat z rezervního fondu.

Níže přinášíme vyjádření k navrženému rozpočtu:

Při hodnocení předloženého rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2017 a rozpočtového výhledu na období do r. 2022 s celkovým deficitem 1,1 mld. Kč, je nutno primárně vycházet ze dvou základních věcí: nejedná se o prostředky zastupitelů (ani MČ Prahy 5), ale občanů, a zastupitelé jsou povinni s nimi nakládat s péčí řádného hospodáře.

Správný a odpovědný hospodář veřejných prostředků má rozpočet vyrovnaný anebo mírně přebytkový. Deficitním hospodařením dochází ke ztrátám na majetku občanů. Na celostátní úrovni se po letech deficitních rozpočtů ukázalo, že rozpočet může být vyrovnaný či mírně přebytkový. Zastupitelé by měli naplnit povinnost péče řádného hospodáře, tj. jednat odborně bez preferování vlastních zájmů, s přístupem k hospodaření jako k vlastním prostředkům a pak by deficitní hospodaření nikdy nemohli připustit. A pokud nejsou někteří ze zastupitelů schopni tyto povinnosti plnit, tak platná právní úprava ukládá z nastalé situace vyvodit důsledky včas, tj. v tomto případě odstoupit.

Bez strategického plánu svého rozvoje nemůže mít žádná městská část kvalitní rozpočet a ten v MČ Praha 5 bohužel není. Rozpočet má být finančním vyjádřením plánovaných činností na další období. Z období vedení radnice po volbách r. 2014 plyne, že plánovaný rozpočet a jeho naplnění se vždy diametrálně liší, z čehož jednoznačně plyne, že funkce plánování a organizování jako prvky řízení zde zjevně zásadně nefungují, úroveň řízení a tedy i hospodaření je velmi špatná, evidentní je manažerská nedostatečnost jako trvalý jev po celou stávající dobu výkonu mandátu. Ani v tomto pohledu není podmínka péče řádného hospodáře kvůli neodbornému výkonu činnosti naplněna.

K čemu je pak schvalování rozpočtu, kterým se nikdo neřídí? Proč se diskutuje a schvaluje dokument, který není závazný, nikdo za jeho naplnění neodpovídá, nikdo není osobně postižen? Odpověď zná každý sám. Není naprosto a vůbec k ničemu, je to jen pouhé divadlo skupiny lidí, která po přechodnou dobu ovládla moc na radnici a fakticky se vysmívá ostatním zastupitelům, a zejména občanům. Vedení radnice, které nenaplní plánovaný rozpočet, by mělo samo uznat svoji neschopnost v oblasti plánování a řízení a ze svých funkcí odstoupit.

Je důležité si připomenout, k jakým zásadním změnám v postojích zastupitelů k rozpočtu dochází. Při schvalování rozpočtu na r. 2016 čelní představitelé Hnutí ANO 2011 (tehdy v opozici) odsuzovali deficit ve výši závratných cca 207 mil. Kč a přirovnávali situaci k bankrotujícímu Detroitu v USA. Poukazovali na neexistenci slibovaných úspor na výdajové stránce rozpočtu, nedodržení schváleného rozpočtového výhledu, poukazováno rovněž bylo na pravdivost a reálnost informací v rozpočtu uváděných. Pokud srovnáme rozpočet na r. 2017 s tím loňským, Hnutím ANO kritizovaným, zjistíme, že v kritizovaných položkách je stav ještě nepříznivější, a přesto je rozpočet koalicí s Hnutím ANO předkládán. Jak je možné, že u Hnutí Ano došlo k tak zásadnímu názorovému zvratu?

Nárůst výdajů je zcela jistě ovlivněn i nejvyšším počtem uvolněných zastupitelů v historii MČ Praha 5 a množstvím poradců, kdy svého vlastního poradce má dokonce i uvolněný předseda jednoho z výborů. Dynamika tempa růstu výdajů značně převyšuje dynamiku tempa růstu příjmů.

Z výše uvedených důvodů a pro řadu chyb a nejasností v kapitolách rozpočtu žádáme zastupitele, aby navržený rozpočet neschválili a uložili radě rozpočet i jeho výhled přepracovat a přepracovaný vyrovnaný rozpočet přeložit k novému projednání.

Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 – SNOP 5