Stanovy

Stanovy spolku

Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, z. s.

Článek I.

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení „Sdružení nezávislých občanů Prahy 5“, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. (zákon o sdružování občanů), se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 NOZ a násl.

Článek II.

Název a sídlo spolku

Občanské sdružení „Sdružení nezávislých občanů Prahy 5“ se s ohledem na ustanovení § 216 NOZ mění na zapsaný spolek (dále jen „spolek“).

 1. Název spolku zní Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, z. s. (zkratka: SNOP5, z. s.).
 2. Sídlem spolku je: Svornosti 1497/1, Praha 5, 150 00.

Článek III.

Účel spolku

 1. Spolek je neziskový, dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu členů, ustavený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. za účelem naplňování společného zájmu a zajišťování cílů dle článku IV.
 2. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání a vystupující v právních vztazích svým jménem.
 3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek IV.

Cíle činnosti spolku

 1. Základními cíli spolku jsou zejména:
  a) ochrana životního prostředí a zdravých životních podmínek,
  b) ochrana kulturního dědictví České republiky,
  c) ochrana přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny),
  d) ochrana veřejných zájmů dle zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
  e) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje,
  f) informační, poradenská a publicistická činnost zaměřená na informování občanů,
  g) podpora a aktivní uskutečňování účasti veřejnosti na řešení sociálních problémů,
  h) organizování kampaní a petičních aktivit, účast ve správních i jiných řízení, týkajících se výstavby, ochrany životního prostředí a zájmu občanů,
  i) aktivní účast na politickém dění společnosti.

Článek V.

Vznik a zánik členství ve spolku

 1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky adresované předsednictvu spolku.
 3. O přijetí fyzické osoby za člena spolku rozhoduje členská schůze spolku nejpozději do 3 měsíců od data převzetí přihlášky jakýmkoliv členem předsednictva spolku. K rozhodnutí o přijetí je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných členů spolku.
 4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. Přijetím za člena spolku se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství dle článku VI. těchto stanov.
 6. Členství ve spolku může být pozastaveno rozhodnutím předsednictva spolku do doby konání členské schůze.
 7. Předsednictvo vede seznam členů spolku, který je neveřejný. Do seznamu se zapisuje jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště a adresa elektronické pošty fyzické osoby, která je členem spolku. Do seznamu bez zbytečného odkladu vyznačí i všechny změny evidovaných skutečností. Informace v seznamu členů uvedené sděluje předsednictvu člen v žádosti o přijetí a dále bez prodlení při jejich změně. Předsednictvo umožní každému členu, aby do seznamu nahlédl. Člen má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.
 8. Členství ve spolku zaniká:
  a) vystoupením člena dnem doručení písemné odhlášky člena spolku předsednictvu spolku,
  b) rozhodnutím o vyloučení člena členskou schůzí – členství končí dnem doručení členu rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává povinnosti člena spolku nebo ohrožuje řádné plnění cílů spolku; k rozhodnutí o vyloučení člena spolku je třeba 2/3 většiny přítomných členů spolku.
  c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu,
  d) úmrtím člena spolku.

Článek VI.

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Práva člena spolku:
  a) podílet se na činnosti spolku,
  b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
  c) spolurozhodovat o hospodaření spolku,
  d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání,
  e) účastnit se všech akcí pořádaných spolkem,
  f) být pozván a účastnit se jednání členské schůze spolku a hlasovat na ní,
  g) volit řídící a kontrolní orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 2. Povinnosti člena spolku:
  a) dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,
  b) platit členské příspěvky, pokud budou stanoveny členskou schůzí,
  c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  d) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  e) účastnit se jednání orgánů spolku, jejichž je členem,
  f) informovat představenstvo spolku o překážkách, které mu brání v aktivním členství ve spolku,
  g) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen.

Článek VII.

Organizační uspořádání

Orgány spolku jsou: členská schůze, předsednictvo a další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

A) Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Zasedání členské schůze svolává předsednictvo spolku dle svého uvážení, nejméně však jednou 1x ročně.
 3. Předsednictvo spolku je povinno svolat členskou schůzi do 1 měsíce od data písemného doručení žádosti od alespoň jedné třetiny členů spolku předsednictvu spolku.
 4. Pozvánka na členskou schůzi musí být rozeslána na elektronické adresy všech členů spolku, a to nejméně 10 kalendářních dní před plánovaným dnem konání členské schůze včetně plánovaného programu členské schůze. Místo a čas se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se členské schůze zúčastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou členů spolku přítomných v době usnášení, není-li stanoveno jinak. Každý člen má 1 hlas a hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 6. Členská schůze je oprávněna:
  a) určit hlavní zaměření činnosti spolku,
  b) schválit stanovy spolku a jejich případnou změnu,
  c) stanovit výši a splatnost případných členských příspěvků,
  d) volit a odvolávat předsedu spolku a další členy předsednictva,
  e) rozhodovat dle potřeb spolku o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku,
  f) pověřovat členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat,
  g) schvalovat rozpočet spolku předkládaný předsednictvem,
  h) schvalovat zprávu o činnosti spolku předkládanou předsednictvem,
  i) schvalovat účetní uzávěrku spolku za uplynulý kalendářní rok,
  j) určovat koncepci a cíle spolku na příští období,
  k) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku,
  l) rozhodnout o zániku spolku.
 7. Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce týkající se činnosti spolku, případně změnit rozhodnutí předsednictva či jiného orgánu spolku, pokud je to fakticky možné.
 8. Rozhodnutí o změně stanov a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku.
 9. O zasedání členské schůze musí být předsednictvem vyhotoven zápis do 15 kalendářních dnů od jejího konání. Ze zápisu musí být zřetelné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kým a kdy byl zápis vyhotoven. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
 10. Členská schůze na svém zasedání nejprve zvolí předsedajícího schůze a zapisovatele z řad přítomných členů spolku.
 11. Není-li členská schůze schopna usnášení ani po uplynutí 30 minut od jejího začátku, svolá předsednictvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 4 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů a to pouze ve věcech, ke kterým je dle stanov postačující nadpoloviční většina přítomných členů.

B) Předsednictvo spolku

 1. Předsednictvo spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku. Předsednictvo spolku se skládá z předsedy a 2 až 6 členů předsednictva, kteří jsou voleni z řad členů spolku členskou schůzí na období 5 let.
 2. Předsednictvo spolku svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
 3. Předsednictvo řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí a odpovídá ji za svoji činnost.
 4. Předsednictvo spolku zejména:
  a) navrhuje přijetí fyzické osoby za člena spolku a navrhuje vyloučení člena ze spolku,
  b) hospodaří s majetkem spolku,
  c) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
  d) navrhuje rozpočet spolku,
  e) svolává konání členské schůze a stanoví její program,
  f) pečuje o informovanost členů spolku,
  g) činí další úkony upravené těmito stanovami.
 5. Předsednictvo je oprávněno přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími členské schůze spolku, pokud nejsou stanovami, nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena jinému orgánu spolku.
 6. Předsednictvo je k rozhodnutí usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členovi náleží jeden hlas. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy představenstva.
 7. O jednání předsednictva se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 8. Člen předsednictva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen oznámit předsednictvu. Funkční období v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze. Pokud odstoupení nebude projednáno do tří měsíců ode dne oznámení o odstoupení, pokládá se za projednané.

C) Další orgány

 1. Členská schůze může podle potřeb spolku na návrh kteréhokoli člena spolku rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (např. pokladník, ekonom, mluvčí, odborná komise) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů v souladu se stanovami.
 2. Členská schůze pověřuje členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, pokud byly zřízeny, případně je z těchto funkcí odvolává.

Článek VIII.

 1. Funkční období všech volených funkcionářů je pětileté.
 2. Funkční období člena voleného či pověřeného funkcionáře spolku zaniká:
  a) uplynutím funkčního období,
  b) odstoupením,
  c) odvoláním členskou schůzí,
  d) zánikem členství ve spolku,
  e) zánikem spolku,
  f) úmrtím člena spolku.

Článek IX.

Jednání jménem spolku

 1. Jménem spolku je oprávněn jednat předseda, případně další členové předsednictva samostatně.
 2. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, činí společně 2 členové předsednictva nebo předsednictvem určený člen předsednictva samostatně.
 3. Jednání jménem spolku musí být vždy v souladu s cíli spolku uvedenými v bodě IV. těchto stanov.

Článek X.

Majetek a hospodaření spolku

 1. Spolek samostatně hospodaří s majetkem (tj. s hmotnými a finančními prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, stanovené členskou schůzí, přidělené státní příspěvky, nadační granty, sponzorské dary fyzických a právnických osob, vedlejší hospodářská činnost, apod.
 3. Z uvedených příjmů spolku jsou především hrazeny náklady na činnost spolku a pořizován majetek nezbytný pro realizaci této činnosti v souladu s cíli spolku stanovenými v článku IV.
 4. Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo spolku. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí spolku.
 5. Předsednictvo spolku je povinno zabezpečit nakládání s finančními prostředky spolku v souladu s platnými právními předpisy. Výplata prostředků na činnost uvedenou v odst. 3 tohoto článku je schvalována předsednictvem.
 6. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
 7. Prostředky nevyužité do konce kalendářního roku se převádí do následujícího kalendářního roku.
 8. Členové spolku neručí za případné závazky spolku.
 9. Spolek odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Článek XI.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  a) dobrovolným zrušením, rozhodnutím o likvidaci nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
  b) pravomocným rozhodnutím správních orgánů.
 2. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou totožné s cíli zaniklého spolku.
 3. Jestliže nebude takto vypořádán majetek do 3 měsíců po zániku spolku, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi všechny stávající členy spolku.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. NOZ.
 2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne: 30. 6. 2015


Stanovy v PDF formátu ke stažení zde

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich