Volební program 2018

Strategický rozvoj města

Městská část Praha 5 dlouhodobě nedisponuje strategickým dokumentem rozvoje města pro střednědobé období 5-10 let. Koncepce rozvoje musí vycházet z analýzy současného stavu fungování správy městské části a měla by reflektovat názory té části širší veřejnosti, která v naší části města žije, pracuje a pohybuje se zde. Dokument týkající se strategického rozvoje bude obsahovat jasnou společnou vizi, hlavní cíle a priority pro každou z klíčových oblastí jako jsou územní plánování, doprava, sociální politika a bezpečnost, transparentního hospodaření úřadu, vzdělávání, životní prostředí, kultura a sport.

Česká pirátská strana společně s SNOP bude v následujícím volebním období usilovat o řádné zpracování strategie rozvoje do roku 2028 a zavazujeme se do toho procesu aktivně zapojit i Vás občany, kteří zde žijete a trávíte čas.

Územní rozvoj a výstavba

Praha rezignovala na plánování svého rozvoje a kvalitu života svých obyvatel. Tento přístup změníme. Podoba města nebude pouze v režii velkých developerů.  Velké kancelářské plochy vedou k nárůstu dojíždějících a potížím v dopravě. Chybějí naopak místa ke sportu, odpočinku, obchody, školy i zdravotní zařízení a zařízení pro seniory. Developerům nastavíme mantinely tak,  abychom zajistili dostatek služeb i příjemné životní prostředí a uhájili charakter původní zástavby.

Zájmy občanů před zájmy developerů

Prioritou jsou  potřeby města, potom zájmy developerů. Ve spolupráci s veřejností připravíme dosud chybějící strategický plán Prahy 5, kterým se při jednáních budeme řídit a ve spolupráci s HMP budeme požadovat, aby mu odpovídaly i územně-plánovací dokumenty, které musí jasně určit, které plochy jsou pro funkci města potřebné.

 Umožníme občanům ovlivňovat podobu okolí svého domova. Návrhy rozvoje plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci občanů.

 Město krátkých vzdáleností. Budeme prosazovat, aby nová výstavba harmonicky doplňovala všechny potřebné funkce města, tzn. aby ideálně v docházkové vzdálenosti se bydlelo i pracovalo, chodilo do školy, sportovalo a odpočívalo a byly dostupné i nejběžnější služby. Budeme požadovat změnu projektu Smíchov City a Zlatý lihovar, aby měly tyto projekty přínos a nikoliv negativa i pro současné obyvatele Prahy 5.

Nepřipustíme změny územního plánu na úkor zeleně. Méně zeleně nepřipustíme. Nebudeme podporovat změny územního plánu vedoucí k zastavění ploch zeleně. Pokud už k zástavbě dojde, např. v důsledku předchozích rozhodnutí, budeme požadovat náhradní zelené plochy ve stejném rozsahu. Zejména při zástavbě imisemi zatížené oblasti Smíchova budeme požadovat alespoň 20% podíl parkových ploch (současné projekty zástavby Smíchov City plánují ploch zeleně mnohem méně).

Atraktivní veřejný prostor

Město, prostor pro život. Veřejný prostor Prahy 5 je oproti některým jiným městským částem „šedý a nepřívětivý“. Některé hlavní ulice, např. Plzeňská nebo Nádražní vypadají spíše jako periferie provinčního města, než jako bulváry velkoměsta. Toto se musí změnit. Co lze, je třeba ozelenit. Na mnoha místech je možné velké dlážděné a asfaltové plochy redukovat ve prospěch trávníku a stromů.

Místa pro setkání. Vrátíme život do míst, kde se dnes lidé jen míjejí. Podpoříme vznik komunitních center, sportovišť i kulturní akce ve veřejném prostoru.

Komfort pro občany. Doplníme lavičky, jezírka, fontány nebo prostory pro grilování – i čekání na autobus může být příjemné.

Ochráníme charakter tradičních rezidenčních čtvrtí
Výstavba s respektem k okolí. Nepovolíme umísťování nepřiměřeně velkých domů do proluk a volných prostor. Výstavba musí respektovat své okolí. Nelze bezohledně těžit zisk na úkor sousedů.

Uhájíme charakter vilových čtvrti. Budeme bránit výstavbě nadměrných bytových domů v oblastech, do kterých svým charakterem nepatří.

DOPRAVA

Městská část Praha 5 patří dopravně k nejzatíženějším částem Prahy. To přináší negativní vlivy v oblastech kvality ovzduší a hluku. I v tomto chceme zásadní změnu k lepšímu. Naším cílem je maximálně omezit tranzitní automobilovou dopravu Prahou 5 mimo trasu Městského okruhu a pomocí P+R parkovišť a řízeného parkování v zónách převést individuální automobilovou dopravu z okolí Prahy na veřejnou, nejlépe kolejovou dopravu. Doprava nejsou jenom auta, ale také chodci, cyklisté, tramvaje, vlaky nebo lodě. Zaměříme se na to, aby se Prahou 5 dalo pohodlně jezdit na kole nebo chodit pěšky.   

Snížení dopravní zátěže a jejich negativních vlivů

Méně aut ze středních Čech. Zajistíme dostatek P+R parkovacích míst na páteřních příjezdových trasách do městské části Praha 5 a zorganizujeme kampaň na jejich podporu. Zavedeme systém motivačních opatření pro preferenci MHD a využívání P + R parkovišť.

Snížení tranzitních dopravních kapacit. Tím, že některé sousední městské části omezili na svém území tranzitní dopravu, došlo k přesunu dopravní zátěže na území Prahy 5. Budeme vyžadovat přesun tranzitní dopravní kapacity na vybudovanou část Městského okruhu, čímž ulevíme zejména centrální části s hustou zástavbou, kam snížením dopravní zátěže vrátíme do ulic životní prostor pro obyvatele.

Radlická radiála. Nesouhlasíme se současnou podobou dálničního typu a chceme, aby se stala spíše městskou komunikací pro zlepšení dopravy Pražanů. Kde to bude možné, prosadíme vedení radiály pod zemí a zeleň v okolí této významné stavby.

Smíchovské nádraží. Aktivně se zapojíme do příprav nového terminálu pro městské, příměstské a dálkové autobusy a vlaky tak, aby to zatraktivnilo veřejnou dopravu.

Nová výstavba musí být provedena společně s odpovídajícím dopravním řešením. Nesmí přinést zvýšení dopravní zátěže a z toho plynoucích negativních vlivů na okolí.

Klidnější a bezpečnější doprava

Bezpečnost pro chodce. Prosadíme bezpečnější a bezbariérové prostředí – zaměříme se na přechody i zastávky v okolí parků, pošt, škol nebo supermarketů. Budeme prosazovat bezpečné cesty do škol, které zklidní jejich okolí a posílí dopravní gramotnost u našich nejmenších spoluobčanů.

Snížíme hluk a omezíme prašnost. Zjistíme překračování výskytu drobných částic a překračování hladiny hluku a budeme usilovat o nápravu dostupnými opatřeními jako je například zatravňování tramvajových pásů a zintenzivnění zeleně.

Krátkodobé parkování u škol a školek. Vytvoříme více míst na krátkodobé zastavení.

Město vstřícné k cyklistům

Myslíme na kola. Při opravě hlavních silnic budeme dle platných pravidel trvat na vybudování cyklostezek a cyklopruhů. Pro cyklisty zřídíme doplňkovou infrastrukturu, zejména stojany, osvětlení a bezpečnostní prvky cyklotras.

Propojení cyklotras pokrývající celou městskou část. Prosadíme vybudování bezpečných cyklistických tras dostatečně pokrývajících celou městkou část. Cyklotrasami naši městkou část více propojíme se všemi sousedními městskými částmi Prahy.

Parkování dle potřeb občanů

Zaparkuje u vás návštěva i řemeslník. Rezidenti získají každý rok určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve vybrané oblasti. Nebudete tedy muset platit drahé parkování řemeslníkovi nebo složitě vymýšlet, kam poslat zaparkovat návštěvu.

Dostatečný počet parkovacích míst pro rezidenty tam, kde je to potřeba. Provedeme audit parkovacích zón a zvýšíme počet vyhrazených parkovacích míst v zónách pouze pro rezidenty tam, kde to bude potřeba.

Přiměřená cena rezidentního parkování. Cena rezidentního parkování bude odpovídat nákladům, nebude zdrojem zisků a proto dojde k jejímu snížení.

Rozlehlejší parkovací zóny propojené s okolními městskými částmi. Budeme usilovat o provázaný systém parkovacích zón umožňující parkování v širším okolí místa bydliště bez ohledu na hranice městské části

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Horka v Praze ukázala, že na teplotní výkyvy není město připravené. Jen kropit ulice nestačí. Základem je dostatek stromů a další zeleně v ulicích i péče o parky a chráněná území, kde si mohou občané odpočinout. Samozřejmostí je i pocit bezpečí. Na Praze 5 je navíc tikající bomba – Motolská skládka.

Ochrana a údržba ploch zeleně, zřizování nových

Řádná údržba ploch zeleně. Stávající plochy veřejné zeleně budeme řádně udržovat a vybavíme je potřebným mobiliářem. Provedeme potřebné změny, aby prostranství veřejné zeleně sloužila pro odpočinek a rekreaci.

Ulice se stromořadím. Výsadbou stromů a zeleně budeme aktivně bojovat proti přehřívání městského prostředí.

Více ploch pro rekreaci a sportovní aktivity. Vybudujeme více veřejných sportovišť a ploch pro relaxaci či aktivní odpočinek.

Udržování a rozvoj stezek. Budeme spolupracovat s magistrátem na rozvoji a udržování naučných stezek, stezek pro pěší i pro cyklisty.

Zdravé prostředí a klima města

Opravené a čisté chodníky, bezpečné ulice. Využijeme moderní technologie i iniciativu místních občanů, pro upozornění na nepořádek a rozbité chodníky či ulice.. Řádný úklid a čistota veřejných prostranství jsou pro nás samozřejmostí. Dohlédneme na úklidové firmy a posílíme bezpečnost v parcích a ulicích.

Nová výstavba jen s potřebnou plochou zeleně. Součástí nové výstavby v rozvojových územích musí být odpovídající plochy zeleně pro sport, rekreaci a aktivní odpočinek.

Konkrétní představy o ochraně přírody

Nedovolíme devastaci parků a chráněných území. Místní parky a přírodní území, jako např. Klamovku, Božínku, Děvín a další unikátní přírodní území budeme chránit před bezhlavou zástavbou.

Řešení kauzy Motolská skládka. Budeme usilovat o řešení hrozící ekologické katastrofy staticky narušené hory stavebního odpadu s nebezpečnými látkami a trvat na vymáhání miliardových škod po vinících.

Otevřená radnice

Naším cílem je město, které se rozvíjí díky aktivní účasti svých obyvatel. Zajistíme proto všem pohodlný přístup k informacím o radnici a umožníme občanům ovlivňovat rozpočet i další důležitá rozhodnutí. Naším programem je celostátní verze Pirátského programu do komunálních voleb 2018, kterou jsme spoluvytvářeli a kde hlavními nosnými body pro Prahu 5 jsou:  

Srozumitelné informování a plánování
Kvalitní informace. Praha 5 dnes neposkytuje přehledné informace, na stránkách se špatně orientuje, řada podkladových materiálů je dostupná jen prostřednictvím vazby na radnici. Tuto praxi v souladu s celostátním programem razantně změníme.
Strategický plán rozvoje. Praha 5 nemá dosud strategický plán rozvoje, není jasné, kam by měla směřovat. Rozhodnutí se proto dělají ad hoc. V takovém prostředí se daří klientelismu. Připravíme strategický plán hospodaření s majetkem i budoucích investic a akční plány na jeho plnění.
Otevřená média. V redakční radě periodika dnes na Praze 5 sedí samotní radní, kteří si tak „hlídají“, co se o jejich práci píše. Tuto špatnou praxi utneme, z rozhodování o obsahu vyloučíme exekutivu a umožníme skutečnou názorovou pluralitu.

Transparentní hospodaření s majetkem
Skutečná kontrola smluv a jejich plnění. Pohlídáme si znění uzavíraných smluv, aby na Praze 5 nedocházelo k nevýhodným pronájmům a prodejům a radnice se nezavazovala soukromým firmám na mnoho let dopředu. Nebudeme slepě přistupovat na návrhy protistrany.    Zavedeme skutečnou kontrolu plnění smluv, tedy nejen účetnictví, ale zda a v jaké kvalitě byla práce odvedena.
Vyrovnané rozpočty. Zastupitelstvo MČ Prahy 5 dnes schvaluje rozpočty s velkými schodky, které ovšem nakonec nenaplňuje. Občané tak nemají přehled, jaké projekty se skutečně budou realizovat a které zůstanou pouze na papíře. To změníme. Rozpočty budeme připravovat realisticky, vždy je srozumitelně zdůvodníme a průběžně budeme kontrolovat jejich plnění.
Rozšíření rozklikávacího rozpočtu. O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů, kdy ponecháme a dále rozšíříme stávající klikací rozpočet Prahy 5.

Průhledné granty a dotace
O důležitých dotacích rozhoduje zastupitelstvo. Nebudeme jako současné vedení Prahy 5 obcházet vůli zastupitelstva tzv. spolupořadatelstvím, kdy o podpoře rozhodne často pouze rada. O dotacích a grantech budeme informovat a rozhodovat otevřeně v souladu s celostátním pirátským programem.

Zdravotnictví a sociální péče

Kvalitní péče o seniory, postižené a sociálně slabé je základním znakem vyspělé společnosti. Na Praze 5 máme co dohánět. Žije zde 14 tisíc občanů starších 65 let. Očekává se, že  vlivem stárnutí populace a díky nové výstavbě zde počet seniorů stoupne až na 20 tisíc. Zaměříme se na dostupné bezprahové bydlení, kvalitní péči včetně funkční pohotovosti a rozvoj míst pro odpočinek.

Dostupné bydlení
Vybudujeme bezprahové bydlení. Vybudujeme bezprahová bydlení pro seniory včetně ošetřovatelské pomoci.
Vyjednáme sociální byty. Přímým nákupem i dohodami s investory zajistíme v novostavbách 5-10 % bytů pro sociální bydlení do majetku městské části Prahy 5.
Více prostor pro seniory. Obnovíme jednání o výstavbě zařízení pro seniory v poliklinice Kartouzská.

Kvalitní péče
Návrat pohotovostní péče. Už 8 let se jedná o návrat pohotovostí péče na Smíchov. Zasadíme se o dotažení této věci do konce pro zajištění dostatečné kapacity pohotovostní péče pro občany Prahy 5.
Osobní asistence na úřadech. Zřídíme pozici asistenta městské části, který bude pomáhat v komunikaci s úřady lidem, pro které je např. kvůli pokročilému věku obtížná.
Podpora domácí péče. Podpoříme lokální agentury domácí péče.
Právní poradenství pro potřebné. Rozšíříme právní poradenství v přiměřeném rozsahu pro ty obyvatele Prahy 5, kteří jsou ve svízelné situaci a advokáta si nemohou dovolit.

Místa pro odpočinek
Více sportovišť, hřišť a odpočinkových ploch. Zaměříme se na rovnoměrné rozložení míst k odpočinku a rekreaci po celé městské části.

Pitná voda v ulicích. Vybudujeme přístup k pitné vodě (fontánky-pítka) u stanic metra B na Praze 5 a velkých křižovatek MHD.
Rozšíříme bezbariérový přístup. Podpoříme bezbariérovost a místa pro odpočinek ve všech veřejných prostorách a institucích.

Školství a další vzdělávání

Městská část Praha 5 je domovem téměř 40 mateřským, základním a středním školám, a přes polovinu z nich zřizuje. Je naší úlohou se starat nejen o budovy, sportoviště a školní jídelny, ale i pracovat s řediteli, aktivními učiteli a rodiči na motivující atmosféře a dalším zajištění kvality vzdělávání. Budeme prosazovat, aby městská část školy na svém území systematicky podporovala, i finančně nad rámec údržby a nad rámec přerozdělení vyhrazených peněz z MŠMT. Chceme, aby Praha 5 cíleně financovala všestranné zlepšování škol, budování pedagogických týmů a modernizaci výuky.

Pražské školy vychovávají občany schopné se prosadit v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů podle poptávky Pražanů.

Peníze pro školy ve prospěch kvality

 • Podpora moderních směrů vzdělávání. Ve spolupráci s řediteli škol rozpracujeme strategický plán pro všestranný rozvoj škol, který výrazně rozšíří záběr stávajícího projektu “Místní akční plán vzdělávání”. Podpoříme školy v rozvíjení moderních vzdělávacích cest a pozitivní motivace žáků i učitelů. Skrze finanční zajištění umožníme školám rozumné zmenšení počtu dětí ve třídách, zvětšení prostoru pro projektové a kolaborativní učení, věcnou a pozitivní zpětnou vazbu – vše, o čem víme, že rozvíjí pozitivní motivaci a celoživotní vztah ke vzdělání.
 • Zpětná vazba na všech úrovních. Budeme systematicky sledovat poptávku žáků a rodičů po zlepšování různých aspektů vzdělávání v rámci pražských škol, budeme pracovat s touto zpětnou vazbou spolu s řediteli a v rámci školských rad. Budeme ředitele škol podporovat v naplňování vizí a strategií, budeme naplňování těch vizí pravidelně sledovat a při jmenování nových ředitelů budeme vždy postupovat v souladu se závěry výběrových komisí.
 • Poskytneme školám podporu při budování týmů a pro smysluplné další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.
 • Kvalita a dostatek míst ve školách. Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem. Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol.
 • Budeme podporovat renovace a kvalitu školních kuchyní a jídelen. Zatímco školní strava samotná je daná přísnými pravidly z jiných míst, v roli zřizovatele budeme pečovat o pravidelnou údržbu a obnovu kuchyní a jídelen a přispívat na jejich provoz a kulturu stolování.
 • Budeme rozšiřovat neinvestiční rozpočty škol. Společně s Magistrátem podpoříme platy učitelů a ostatních pracovníků škol. Budeme podporovat, finančně i organizačně účast žáků našich škol v meziškolních soutěžích na národní a mezinárodní úrovni.

Vzdělávání a komunikace na prvním místě.

 • Budeme podporovat kvalitní ředitele s moderní vizí rozvoje školy a učitelského sboru: Tedy v práci na synergii individuálního a společného učení, na zkvalitňování zpětné vazby žákům, udržování zvídavosti, rozvíjení schopností žáků spoluutvářet svou vzdělávací cestu (rozvíjení tzv. metakognitivních strategií) a pomáhat si navzájem, a samozřejmě pracovat se zpětnou vazbou od rodičů i žáků samotných.

Zasadíme se o průběžné sledování naplňování těchto vizí pro co nejvyšší kvalitu vzdělání a nejlepší atmosféru ve školách.

 • Podpoříme místní i celopražské iniciativy ke komunikaci rodičů a učitelů. Zajistíme průběžný otevřený sběr námětů pro podporu kvality škol.

A navíc: Investice zvládneme, budeme je realizovat transparentně a včas.

 Kultura a sport

Budeme prosazovat rozšiřování zázemí pro kulturu. Vnímáme nepoměrně nízký počet divadel (Švandovo divadlo, Orfeus), pro větší koncerty u nás prostor není. Chceme to změnit a výrazně zvýšit míru zapojení městské části do kulturního dění v Praze.

Budeme bránit pokračování změn v územním plánu, kterým přicházíme o místa pro aktivní sportování ve prospěch další developerské výstavby. Podpoříme otevírání sportovišť při školách občanům. Společně s Magistrátem budeme propojovat síť cyklostezek a cyklotras.

Umění, kultura a společenský život

 • Podnítíme a podpoříme výstavbu zařízení pro volnočasové aktivity s důrazem na potřeby obyvatel Prahy 5. Dohlédneme, aby smlouvy s provozovateli byly kvalitní, jasné a vypověditelné.
 • Podpoříme růst kapacit základních uměleckých škol podle poptávky.
 • Podpoříme místní výtvarníky a umělecké soubory. Budeme transparentně a férově poskytovat prostory a prostředky pro výstavy, divadelní a koncertní produkci.
 • Budeme usilovat o rozvoj divadel a vybudování koncertních prostor.
 • Zasadíme se o skutečnou ochranu památek a památkových zón dohledem na dodržování pravidel.
 • Podpora sousedství a akcí ve veřejném prostoru. Podpoříme akce oživující veřejný prostor a rozvíjející sousedské vztahy – happeningy, letní kina, jednorázové výstavy, festivaly, místní trhy, koncerty.

Sport a aktivní odpočinek

 • Využijeme školní hřiště. Ve spolupráci s řediteli škol budeme podporovat využití školních prostor mimo výuku pro místní společenský život.
 • Podpoříme zájem o sport. V případě zájmu obyvatel o místo pro cvičení, lezecké stěny, fotbalová, skateboardová a další hřiště apod. vyhradíme prostředky i prostory, pokud to bude jen trochu možné.

Budeme prosazovat dostatek míst pro odpočinek už ve fázi územního plánování. Zaměříme se na rovnoměrné rozložení sportovišť a hřišť po celé městské části.

Něco navíc:

Koncepce a kontinuita

Umělecká tvorba a produkce vyžaduje dlouhodobou a stabilní podporu. Navážeme na dříve provedenou dobrou práci, aktualizujeme koncepci podpory umění a zapojíme ji do plánování rozvoje městské části.