Zmizí ze Smíchova další oblíbený sportovní areál?

Tisková zpráva spolku Za lepší Smíchov

V blízkosti Smíchovské náplavky – jižně od železničního mostu – je naplánován projekt masivní zástavby smíšeného charakteru (tzv. Šemíkův břeh). Nyní se zde nachází fungující fotbalové hřiště a využívaný sportovní areál s golfovým centrem Erpet o celkové rozloze 2,75 hektarů. Záměr „Šemíkův břeh“ vedl místní obyvatele k založení spolku Za lepší Smíchov v naději, že naleznou oporu v nepodpoření změny stávajícího platného Územního plánu hl. m. Prahy u zastupitelů své městské části Praha 5 i zastupitelů Hlavního města Prahy. V současné době dochází ke schválení dle spolku ne zcela výhodného memoranda mezi MČ Praha 5 a vlastníkem pozemku.


Městská část argumentuje, že investorem vyvolaný návrh na změnu územního plánu spojený se zástavbou, je pro místní obyvatele přínosný a že areál stejně není dostatečně využívaný. Ti sice souhlasí s názorem, že oblasti kultivace a prostupnost prospějí, a také uvítají rekreační zelenou plochu kolem řeky a vybudování lávky na Císařskou louku, ale ptají se, zda je nutné pro zajištění této veřejné infrastruktury obětovat fungující rozlehlé sportoviště a nahradit ho masivní komerční zástavbou.
Vybudování pětipatrového komplexu bude pro místní obyvatele znamenat uzavření doposud otevřeného prostoru Strakonické ulice. „Tato komunikace je v této části čtyřproudá. Pro srovnání: Legerova ulice má pruhy tři. Se čtyřproudou ulicí s kamionovou dopravou se pojí nadstandardní hladina hluku, smogu a prachu, které se kvůli zástavbě z obou stran budou koncentrovat mezi domy a značně zhorší již dnes špatné životní podmínky,“ upozorňuje Viktor Veselý, předseda spolku Za lepší Smíchov, na jeden ze stěžejních argumentů proti změně územního plánu.
Obyvatelé se nebrání zastavování nevyužitých ploch, spíše naopak. V nejbližším okolí zmiňovaného území se však plánuje celkem pět dalších developerských projektů, vedle toho Smíchov City a Zlatý Lihovar. Celkem na Smíchově přibyde okolo 10.000 obyvatel. S tím souvisí obava, že tato masivní zástavba Smíchova povede ke kolapsu veřejné i individuální dopravy, které jsou už v současné době značně vytížené. I proto obyvatelé argumentují, že není nutné zastavět jedinou větší sportovní plochu v okolí.
Rada MČ Praha 5 pod vedením starosty Pavla Richtera dne 29. 8. 2018 schválila memorandum „Šemíkův břeh“ o spolupráci s investorem SEBRE, a. s. a současným vlastníkem pozemků Sportovní klub Smíchov z. s. Memorandum by mělo na svém zasedání projednávat Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 11. 9. 2018. V memorandu se např. investor zavazuje jako kompenzaci za likvidaci sportoviště na Smíchově podpořit 30 mil. Kč výstavbu tribuny Rugby Club Tatra Smíchov ve Smrčinské ulici. „Toto ale není adekvátní kompenzace,“ argumentuje Viktor Veselý, „dojde k zániku velkého sportovního komplexu na Smíchově a místo něj má vzniknout tribuna u již existujícího hřiště. Navíc v úplně jiné lokalitě. A to všechno v situaci, kdy se počet obyvatel nejbližšího okolí železničního mostu má zvýšit o cca deset tisíc lidí.“ Navíc v zápisu VÚRM ZHMP z 18. 1. 2018 se dočteme, že starosta Richter uvedl: “…MČ Praha 5 má doporučující stanovisko za podmínky uzavření investorské smlouvy, která bude do určité míry kompenzovat v řádu desítek milionů korun možnost vybudování NOVÉHO sportoviště…”
“Proč by se měl měnit územní plán v oblasti, kde rozlehlé sportoviště nyní funguje a kde není z hlediska neúměrného zatížení zdraví obyvatel žádoucí novou výstavbou vytvořit koridor z již dnes značně vytížené dopravní komunikace?” táže se Viktor Veselý.
Spolek zaslal zastupitelům páté městské části i Magistrátu hlavního města Prahy otevřený dopis s vysvětlením svého stanoviska a věří, že ti argumenty místních obyvatel při svém rozhodování o právě probíhající změně územního plánu zohlední, tuto změnu nepodpoří a zasadí se o kultivaci této oblasti šetrným způsobem pro sport a odpočinek ve prospěch občanů městské části i celé Prahy.

Bc. Viktor Veselý, DiS., předseda spolku Za lepší Smíchov z. s.

zde je k dispozici text otevřeného dopisu zastupitelům:

Otevřený dopis_Šemíkův břeh_2018_08_31

Vtipy od Karla Benetky

Karel Benetka je vynikající autor kresleného humoru, ilustrátor, grafik a malíř. Našemu volebnímu seskupení Piráti a SNOP5 umožnil zveřejnit v chystaných novinách svůj vtip. Hádejte, který ze 4 možných jsme vybrali. Dozvíte se to začátkem září po vydání našich novin.

 

Vznikla škoda? Vymáhejme odpovědnost!

Jedním ze základních principů kontroly samosprávy je otevřené jednání a možnost kontrolovat rozhodovací procesy. Je více než patrné, že jednotlivé městské části a obecně samosprávní územní celky k tomuto tématu zaujímají odlišné postoje. Transparentnost je v poslední době velmi frekventovaný pojem. Nemáme-li totiž možnost se seznámit s rozhodovacím procesem, nebo snad i dokonce s výsledky některých rozhodnutí, často se pak nestačíme divit, když kolem našeho domu začnou pravidelně jezdit nákladní vozy naložené stavebním materiálem a přímo za naším domem vyrůstá nová zástavba, v horším případě rovnou skládka. V jiných případech pak nad rozhodnutími typu „instalace monstrózních lunaparkových atrakcí v centru města“ jen nechápavě kroutíme hlavou. Občas zbyde ještě času se proti takovýmto rozhodnutím ohradit a zabránit jejich nesmyslným realizacím, byť již je často takzvaně ruka v rukávě a smlouva s městem podepsaná. Ano, transparentnost je nesmírně důležitá. Přesto se domnívám, že i přes maximální úsilí a snahu o její zavádění do praxe, což je bezesporu aktivita hodná podpory, může i nadále docházet k chybným či zmanipulovaným rozhodnutím. V případě zastupitelstva či rady města se pak jedná o rozhodnutí, která mohou vést ke vzniku nemalých škod, jež se budou dotýkat nás všech, co zde na „pětce“ žijeme. Někdy je možné takovou škodu velice snadno vyčíslit, například dostane-li městský úřad pokutu za to, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidla nebo odmítl v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žadateli poskytnout požadovanou smlouvu. Jindy však je vyčíslení škody mnohem komplikovanější a vzniklá škoda není ihned patrná. Netřeba chodit daleko. Jedním z vhodných příkladů je sanace oficiálně povolené skládky v Motole, která vyjde městkou část na několik desítek milionů. Avšak do jaké míry byla půda skládkou kontaminovaná, není vůbec zřejmé a skutečně finální účet za rekultivaci takto znehodnoceného místa bude předložen až příštím generacím. Dalším příkladem vzniklé škody na majetku městské části je i vrácení dotace, kterou městská část čerpala z fondů EU, kdy stačilo porušit některou z podmínek poskytovatele dotace a smysl a výhodnost realizace záměru, který byl zprvu hájen tím „vždyť přeci na to dostaneme dotaci“, je fuč. Opět netřeba dlouho hledat – stačí se podívat na městskou částí zřízené a skomírající Informační centrum Praha 5, o.p.s. Je třeba vytvářet a realizovat smysluplné projekty s přidanou hodnotou, a ne projekty, které umožní získat „nějakou“ dotaci.

Výsledek obrázku pro paragraf znak

Příkladů prokazatelných škod by se dalo najít skutečně hodně. Podstatné však je, že náhrady za vzniklé škody nejsou vymáhány po těch, kteří je způsobili. Vedení samospráv nezákonné postupy svých úředníků většinou kryje a netrestá, případně je samo vedení samosprávy tím, kdo by se měl zodpovídat a o způsobu vypořádání škody rozhodnout. Jen stěží si však lze představit, že poškozený, tedy městská část bude sama po sobě vymáhat náhradu za vzniklou škodu, o jejímž způsobení sama svým předchozím jednáním rozhodla, a následně by si za toto chybné rozhodnutí ta samá městská část vyměřila trest. Kromě problému, kdy se oprávněný poškozený personálně překrývá s osobou odpovědnou za škodu, je neprůhledný rozhodovací proces klíčovou překážkou transparentnosti. Tak například taková absence záznamů o jmenovitém hlasování členů kolektivních orgánů, tj. zastupitelstva rady, výborů a komisí, může někdy znamenat velmi mnoho. Informace o tom kdo, jak a pro co hlasoval, jsou pro vyhodnocení odpovědnosti naprosto zásadní. A vracíme se zpět k té transparentnosti. Otevřená radnice je jen taková, která si nechává od svých občanů nahlédnout pod pokličku. Tento přístup aplikovala již nejedna samospráva v ČR, příkladem mohou být města Semily, Mariánské lázně nebo Černošice. A když jsem se zeptal jejich občanů, ale i vedení radnice, zda zprůhlednění fungování úřadu mělo smysl, odvětili mi, že transparentní přístup městu ušetří nemalé peníze a politika vedení města je na mnohem srozumitelnější a vůči občanům vstřícnější úrovni.

Štěpán Rattay

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich