Archiv rubriky: Nezařazené

Vtipy od Karla Benetky

Karel Benetka je vynikající autor kresleného humoru, ilustrátor, grafik a malíř. Našemu volebnímu seskupení Piráti a SNOP5 umožnil zveřejnit v chystaných novinách svůj vtip. Hádejte, který ze 4 možných jsme vybrali. Dozvíte se to začátkem září po vydání našich novin.

 

Praha 5 riskuje neplatné smlouvy!

Jsou to už dva roky, co platí zákon o registru smluv, podle kterého musejí i městské části Prahy zveřejnit smlouvy nad 50 tisíc, pokud to za ně neudělá protistrana. Pokud zveřejnění obsahuje zásadní chyby nebo smlouva není zveřejněna do 30 dnů od uzavření, je smlouva neplatná.

Sankce neplatnosti přitom neplatila hned – první rok měly městské části i další subjekty na to, aby se smlouvy naučily zveřejňovat v mírnějším režimu. Praha 5 ovšem tuhle možnost dlouho nevyužívala, ještě na konci září 2016 interpelovala zastupitelka opozice tehdejšího starostu Klímu, proč během prvního čtvrtletí účinnosti zákona MČ žádné smlouvy nezveřejnila. Nyní na to MČ Praha 5 evidentně doplácí. V Hlídači smluv, což je užitečná aplikace, která chyby ve zveřejnění dokáže odhalovat, je označeno 30 smluv  Prahy 5, které obsahují potenciálně takové chyby, že tyto smlouvy mohou být neplatné, nebo přinejmenším neplatné byly v okamžiku zveřejnění. Praha 5 se přitom těžko může vymluvit na to, že chyby dělají všichni. Např. Praha 7 má smlouvu s takto zásadní chybou pouze jednu, Praha 2 dokonce žádnou!

V čem tedy Praha 5 chybuje? Nejčastěji zveřejní smlouvu ještě dříve, než vůbec byla uzavřena. To sice v zásadě je možné, ale rozhodně to není procesně ideální postup: Ministerstvo vnitra ve své metodice k této otázce přímo píše: „Obecně lze uveřejnit smlouvu i před jejím podpisem, ale nebude možné vyplnit veškerá metadata, zejména datum uzavření smlouvy. Metadata je možné následně postupem dle § 7 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZRS opravit tak, aby uveřejnění bylo souladné se zákonem. Nicméně vzhledem k tomu, že smlouvy jsou v praxi správcem registru uveřejňovány obratem automaticky po doručení smlouvy určené k uveřejnění, nepřinese uveřejnění smlouvy ještě před jejím podpisem zpravidla přílišné usnadnění.“ Lze ovšem nalézt i smlouvu Prahy 5, která nebyla uveřejněna do 30 dnů od uzavření. V takovém případě platí, že pokud je smlouva zveřejněna do tří měsíců od uzavření, je účinná až od okamžiku zveřejnění. Bohužel ani tuhle 3 měsíční lhůtu Praha 5 nestihla vždy: Evidentně neplatná je dle metadat smlouva s Městskou knihovnou v Praze, která byla zveřejněna až 4 měsíce po uzavření! Ve smlouvě samotné je datum podpisu začerněné a nelze tak reálný stav dobře ověřit. Podobně se na první pohled zdá, že MČ Praha 5 nestihla dodatek ke smlouvě za více než 3 miliony s Deco Group, s.r.o. – ovšem při bližším zkoumání zjistíme, že jsou spíš zcela chybně vyplněna metadata, což je stále lepší, než kdyby smlouva byla rovnou neplatná. Tuto chybu by MČ měla okamžitě napravit. Se společností GAVLAS, spol. s.r.o. pak MČ uzavřela rámcovou dohodu za 13,5 milionu, kterou včas zveřejnila. Společnost má zajistit zpeněžení nemovitého majetku MČ s využitím elektronických nástrojů. Ovšem na tuto dohodu navazující smlouvy už MČ zveřejnila pozdě a vzniká tak přinejmenším komplikovaná situace, kdy je (v souladu s metodikou Ministerstva vnitra) „nutné posoudit, zda „rámcová smlouva“ je natolik konkrétní, že sama o sobě zakládá právní titul plnění a je podle ní plněno“ – v tom případě  „jednotlivé objednávky, dodací listy a faktury již nebudou mít charakter realizačních smluv, ale pouze faktických úkonů vznikajících při plnění této hlavní smlouvy“. V opačném případě – tedy pokud by rámcová smlouva byla málo konkrétní – tyto realizační smlouvy byly zveřejněny pozdě a jsou neplatné! Strany by si v takových případech plnění měly vrátit jako bezdůvodné obohacení. Tyhle noviny mají být pozitivní a zakončím proto tenhle článek dobrou zprávou: Pokud se do zastupitelstva dostaneme, dáme si dobrý pozor, aby všechny smlouvy byly v registru smluv zveřejněny v souladu se zákonem.

Adam Rut

Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 5 projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2017 na svém jednání dne 19.6.2018.

Jenom pro připomenutí rozpočet pro rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 5 dne 16.2.2017.

Již při přípravě tohoto rozpočtu se z jedné strany ozývaly hlasy o zodpovědném přístupu, z druhé strany se ozývala kritika.

Pojďme se tedy podívat, jak to vše dopadlo.

Ve schváleném návrhu hospodaření MČ Praha 5 pro rok 2017 se počítalo s celkovými příjmy 1 050,6 mil. Kč a celkovými výdaji 1 292,6 mil. Kč. Z tabulky č.1 vyplývá, jak se plánované příjmy a výdaje podařilo naplnit.

 

tab. č.1 – Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2017
 v mil. Kč Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31.12.2017 % plnění k UR
Příjmy                              1050,60                                   992,40    94,5
Výdaje                                1292,60                                   820,00    63,4

 

Z tabulky č.2 je patrné, že celkové skutečné příjmy byly inkasovány ve výši 992,40 mil. Kč, což je 94,5% z plánovaných příjmů. Mohlo by se zdát, že skutečnost není až tak špatná.

Pokud se však podíváme na strukturu příjmů, 89,3 % z toho činily přijaté transfery. To znamená, že 886,7 mil. Kč bylo přijato ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které dosáhly za rok 2017 výše 157,7 mil. Kč.

Zjednodušeně řečeno, jsou to „peníze“ MČ Praha 5, které zbyly z minulých let. Což byl jeden z argumentů kritiků rozpočtu, který se týkal „projídání finančních rezerv“ vytvořených v dřívějších obdobích.  Takže najednou se jeví celá záležitost v jiném, méně pozitivním světle.

 

tab. č.2 – Příjmy MČ Praha 5 za rok 2017

     Upravený rozpočet 2017 S    Skutečnost k 31.12.2017 % plněno k UR
Vl  Vlastní příjmy                                   107,80                                   105,70    98,1
P   Přijaté transfery                                   942,80                                   886,70    94,0
C   Celkem                                1050,60                                   992,40    94,5

 

Celkové skutečné výdaje dosáhly výše 820,0 mil. Kč (viz. tab. č.3).

tab. č.3 – Výdaje MČ Praha 5 za rok 2017
 v mil. Kč Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31.12.2017 % plněno k UR
Výdaje                                1292,60                                   820,00    63,4

 

Výdajová strana byla naplněna jen na  63,4%. To zní vskutku dobře. Hospodárnost, omezování výdajů, na to všichni slyší.

Jestliže se ovšem blíže budeme zabývat strukturou výdajů, nelze si nevšimnout, že výše celkových výdajů byla ovlivněna také některými negativními faktory, z nichž za hlavní lze považovat „nedočerpanostinvestičních výdajů. Ty byly vyčerpány na 35% plánovaného objemu. Jako důvod udává MČ Praha 5 buď nerealizování některých investičních akcí nebo dokončení některých investic až v roce 2018.

Proto MČ Praha 5 požádala hl.m. Prahu o převod nedočerpaných finančních rozpočtů v celkové výši 246,8 mil. Kč, což je 77,4% investičních dotací přidělených pro rok 2017 hl.m. Prahou, do rozpočtu roku 2018.

To zaráží hlavně u oblasti Školství a Sociální věci a zdravotnictví, kde čerpání investičních výdajů dosáhlo 33,3% plánovaného objemu, resp. 29,6%. Toto je velmi tristní vysvědčení pro MČ Praha 5.

MČ Praha 5 by měla uplatnit sebereflexi ve svých řadách a udělat si pořádek v procesu přípravy, schvalování a realizace všech investic (a nejen jich).

Celkový závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2017 skončil přebytkem 172,4 mil. Kč. Ano skončil sice přebytkem, ale za jakou cenu. Neinvestovat však do takových oblastí, které zde byly uvedeny (a nejen do nich)  představuje zátěž pro hospodaření MČ Praha 5 v dalších letech, ale vede k omezení či pozastavení rozvoje v těchto oblastech.

Ing. Tomáš Kunst – ekonom