Archiv rubriky: Viladomy Farkáň

Výstavba Central Group na Farkáně

Interpelace starosty viladomy Farkáň

Dobrý den, vážené dámy a pánové,
jmenuji se Jan Formánek a jsem předsedou Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5.
Interpeluji starostu ve věci stavebního záměru Viladomy Na Farkáně.
31. března CENTRAL GROUP zahájil stavební činnost. Staví v rozporu s podmínkami nezákonně vydaného stavebního povolení. Staví na základě nezákonně vydaného územního souhlasu k protihlukovému oplocení. CENTRAL GROUP stavbou doslova terorizuje místní občany.
Vámi vedená rada navíc umožnila, aby CENTRAL GROUP mohl využívat ke stavební činnosti obecní pozemek parc.č 1484/81 a uzavřela s ním k tomu 3 smlouvy.
Žádám o odpověď na dvě otázky:
1. Otázka první:
Proč rada od září 2015 radikálně změnila svůj postoj ke stavebnímu záměru
Viladomy Na Farkáně?
Dne 16. prosince 2014 totiž rada přijala usnesení č. 6/2046/2014, kterým jednohlasně
neschválila záměr pronájmu zmíněného pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře firmě Central Group na zajištění stavby „Viladomy Na Farkáně“.
Čím CENTRAL GROUP přiměl radu, aby ignorovala zájmy občanů?
2. Otázka druhá:
Proč rada porušuje zákon o hl. městě Praze?
Podle tohoto zákona je rada městské části výkonným orgánem samosprávy
odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada je tedy povinna
respektovat vůli zastupitelstva, vyjádřenou v jím vydaných usneseních. Rada je
povinna zdržet se úkonů, které jsou s vůli zastupitelstva v rozporu.
Zastupitelstvo, jehož jste byl členem, dne 18.dubna 2013 přijalo usnesení
č. 24/7/2013. V něm se usneslo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu
s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Toto usnesení je stále platné.
Proč rada nerespektuje vůli zastupitelstva?
3. Na závěr kladu otázku všem přítomným:
Je rada městské části, která ignoruje zájmy občanů a koná v rozporu s vůlí
zastupitelstva způsobilá k vedení samosprávy?
Požaduji rovněž písemnou odpověď na interpelaci.
Žádám, aby tato interpelace a odpověď na ni byla uveřejněna na webové stránce
Prahy 5.
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Jan Formánek
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5

Viladomy Na Farkáně neboli deveperský KLONDIKE v praxi

MF Dnes publikovala dne 4.4.2016 článek Kateřiny Frouzové „Hrozí Praze developerský klondike?“ rozebírající problémy s přípravou metropolitního plánu.

Obyvatelé Farkáně však zažívají developerský klondike již v těchto dnech.

Dne 31. 3. zahájil CENTRAL GROUP výstavbu Viladomů Na Farkáně, objekt B1, B2. Bez jakéhokoliv upozornění začal před okny bytových domů v ulici Mikšovského bagr likvidovat pozůstatky zahrad, které předtím 60 let fungovaly jako ostrov zeleně a klidu. Stavební činnost byla zahájena bez potřebné přípravy. Staveniště nebylo oploceno a nebyla provedena protihluková opatření uložená stavebním povolením. Jelikož výkopové práce probíhaly zhruba 3-4 metry od domů, tak si jejich obyvatelé užili svoje.

Jaké bylo jejich překvapení, když se teprve za několik dnů dozvěděli, že stavební úřad vydal developerovi 23.3.2016 územní souhlas k umístění zařízení staveniště bez toho, aby jim umožnil vyjádřit se k tomu, že pouhé 3-4 metry před jejich okny bude vztyčena 3 metry vysoká protihluková stěna. Navíc vyšlo najevo, že stavební úřad tuto stěny umístil na dobu 5 let! Není tedy překvapením, že ke stížnostem obyvatelů se stavební úřad postavil odmítavě. Neshledal žádné pochybení.

Popsané události jsou dalším prohloubením nezákonností, které developerský záměr provázely od roku 2005. V roce 2011 stavební úřad vedený Ing. arch. Evou Čechovou vydal stavební povolení bez toho, aby o tom bytové domy informoval a zahrnul je mezi účastníky řízení. Když se bytové domy bránily, že povolení výstavby nadměrně velkých domů v těsné blízkosti jejich domů jim způsobí problémy, dostalo se jim odpovědi, že před hlukem a prachem budou chráněni protihlukovou stěnou, která bude předmětem samostatného řízení. V něm se k tomu budou moci vyjádřit. Jenže chybička se vloudila…

Za deset let naplněných nepřetržitým sledem námitek, územních rozhodnutí, stavebních povolení, odvolání, přezkumů a soudních žalob již Viladomy Na Farkáně pronikly do povědomí veřejnosti.

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Toto usnesení je stále platné. Nebylo revokováno nebo zrušeno. Rada městské části je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada je tedy povinna respektovat vůli zastupitelstva vyjádřenou v jím vydaných usneseních a je povinna zdržet se úkonů, které jsou s ním v rozporu.

Jenže starosta MUDr. Radek Klíma se do toho nebál říznout.

Dne 14.7.2015 rada schválila jmenování Ing. Ivany Jakoubkové do funkce vedoucí stavebního úřadu. A pak už to nabralo rychlý spád. Dne 15.9.2015 rada schválila smlouvu o spolupráci se společností CENTRAL GROUP při kácení dřevin na obecním pozemku. Dne 3.3.2016 starosta podepsal dohodu o využití téhož pozemku ke stavební činnosti a dne 17.3.2016 smlouvu o pronájmu pozemku pro stavební zábor na 24 měsíců. Téhož dne CENTRAL GROUP požádal o vydání územního souhlasu pro zařízení staveniště, který mu stavební úřad během pouhých 4 dnů vydal. Člověk se ani nemůže divit, že nestihl informovat bytové domy… Zbytek už znáte.

Pro případ, že by se orgány činné v trestním řízení chtěly jednoho dne věcí zabývat, má smysl zrekapitulovat, kdo jsou hlavními protagonisty této kauzy:

Územní rozhodnutí ke stavbě vydala Ing. arch. Eva Čechová jako vedoucí odboru. Stavební povolení ke stavbě vydala Ing. arch. Taťána Zacharieva pod vedením Ing. arch. Evy Čechové.

Územní souhlas k zařízení staveniště vydala Ing. Sylvie Plecháčová pod vedením Ing. Ivany Jakoubkové.

Shora zmíněné smlouvy s CENTRAL GROUP předložil do rady radní Ing. Pavel Richter. Uzavřel je starosta MUDr. Radek Klíma. Rozvoj městské části, územní a stavební řízení má v gesci Mgr. Lukáš Budín, 1. zástupce starosty.

Za povšimnutí stojí, že stejná rada, která uzavření smluv s CENTRAL GROUP bez odporu schválila, ještě dne 16.12.2014 vydala usnesení č. 6/2046/2014, kterým jednohlasně neschválila  záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře firmě Central Group na zajištění stavby „Viladomy Na Farkáně“.

Jenže pak CENTRAL GROUP patrně radě předložil nabídku, kterou nemohla odmítnout.

Za CENTRAL GROUP se totiž ve věci angažoval osobně Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., předseda představenstva a Ing. Ladislav Váňa, generální ředitel.

Věc má ještě několik pozoruhodných aspektů.

Varování v podobě nesmyslné a škodlivé výstavby na Nikolajce zjevně nestačilo. CENTRAL GROUP připravuje na Praze 5 další záměry, mj. Rezidenci Na Zatlance a Dům pro seniory Kavalírka. Bude rada i nadále ochotně spolupracovat?

K završení povolovacího procesu a k zahájení stavby došlo za  v době, kdy Prahu 5 vede koalice za účasti tří členů Strany zelených (Mgr. Lukáš Budín, Petr Hnyk, Bc. Tatiana Konrádová). Kam směřuje Strana zelených?

V okamžiku redakční úzávěrky zůstává věc otevřená. Její vývoj budeme i nadále sledovat.

Jan Formánek

 

Central Group proti občanům

Stavební firma Central Group stále trvá na výstavbě obytných domů v prostoru mezi ulicemi Mikšovského a Peroutkovou. Záměr má název Viladomy Na Farkáně.

Místní občané se bouří. Vadí jim především nadměrná velikost obytných domů a jejich přílišná blízkost k stávajícím domům. Hranice staveniště mají probíhat pouze 3 m od oken domů.

V minulém volebním období se občanů zastalo zastupitelstvo, které v dubnu 2013 přijalo usnesení, že: „…Výstavba nezohledňuje zájmy občanů této lokality.“ Central Group však na výstavbě trvá a v nejbližší době chce zahájit výstavbu prvních dvou domů. Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, které pod vedením Ing. Jana Formánka proti výstavbě vznáší dlouhodobě námitky, propadá pesimismu. Vypadá to, že Rada městské části se tentokráte občanů nezastane a naopak půjde agresivnímu developerovi na ruku. I Strana zelených, která má v Radě tři své zástupce včetně 1. místostarosty Lukáše Budína, se chová úplně jinak, než slibovala ve volební kampani.
Najdou místní občané někde zastání?

Jiří Vejmelka