Archiv rubriky: Smíchov City

Popisuje stav projektu Smíchov CITY

Vyhodnocení ankety

 • Zveřejňujeme vyhodnocení ankety z besedy Smíchov City na pranýři.
  Přítomného zástupce investora jsme oslovili emailem a nabídli mu prezentaci jeho projektu na radnici Prahy 5, bohužel do dnešního dne nijak nereagoval.

  Setkání občanů – 28. 4. 2016 – projekt Smíchov City – vyplněno 52 anketních lístků

  1. Souhlasíte s představeným návrhem zástavby vymezeného území, tedy s projektem Smíchov City (Sekyra Group, a. s.)?
  Souhlasím Nesouhlasím Souhlasím s výhradou Nemám názor Nevyplněno
  2 (3,8 %) 38 (73,1 %) 7 (13,5 %) 0 5 (9,6 %)

  7x výhrada, ale pouze 4x specifikována:

  • hodně zeleně a volná zástavba
  • chtěl bych podrobnější prezentaci
  • příliš masivní zástavba
  • přidat zeleň a rozšířit ulice

  5x nevyplněno, z toho 2x s poznámkou:

  • Představení projektu bylo nedostatečné a neadresné. Bohužel!
  • Toto nebylo představení projektu, jen náhodné plácání údajů, např. 28 m je špatně (ale bez vysvětlení) s tím, že 35 m je super (???). Návrh je špatně, protože bloky jsou špatně, ale Dejvice jsou super (???) Kritika dopravy bez zohlednění vztahů a potřeb mimo řešené území

   

  1. Na vymezeném území bych dal/a přednost (možná i kombinace dvou variant):

  1x nebyla nezvolena žádná varianta (respondent nevyplnil ani otázku č. 1, pouze požádal o zasílání

                                                                       informací, o akci se dozvěděl e-mailem)

  varianta 1. 2. 3. 4. 5. Kombinace 2 variant
   

   

  popis

  velký park s vodním prvkem + veřejně prospěšné stavby velké náměstí s rozvolněnou zástavbou s max. 4 NP uliční zástavba s bulvárem + stromořadí bloková zástavba s prostor. dvory se zelení Jiný návrh 1. / 2. 1. / 3. 1. / 5. 2. / 3.
  četnost 15 1 3 1 7 9 3 5 7
  %

  (100 % = 51)

  29,40 1,96 5,88 1,96 13,72 17,66 5,88 9,80 13,73

  V kolonce „jiný návrh“ bylo uvedeno:   –      nádraží

  • pečovatelský dům
  • tak, jak je to v návrhu projektu
  • dle soutěžního návrhu D3A
  • volnější výstavba, parky, nižší budovy
  • projekt musí obsahovat seniorské zařízení a bydlení, další služby, ekologické stavby atd. (viz Malmö Švédsko

  Zvolená kombinace 1. / 5. (velký park + jiný návrh) byla doplněna o tyto požadavky:

  • nádraží
  • zajištění prostoru pro všechny druhy dopravy (metro, vlak, bus) + sdílení aut a kol,
  • „jsem proti zahušťování města“

  Zvolená kombinace 2. / 3. (velké náměstí + uliční zástavba) byla doplněna o tyto požadavky:

  • rozšíření Radlické a vybudování cyklostezky
  • včetně obchodů a nové tramvajové trati – přesun z Radlické při napojení železnice směr Cibulka
  K zamyšlení:

  60,80 % respondentů by na uvedeném území dalo přednost velkému parku s velkým náměstím, eventuálně s uliční zástavbou, ale opět s velkým parkem.

  Varianta „velký park s vodním prvkem s veřejně prospěšnými stavbami“ dostala nejvyšší počet hlasů, tedy téměř 30 %.

  „Bloková zástavba s prostornými dvory“ byla z počtu 51 respondentů označena jen 1x, a to ještě samostatně; tento typ zástavby nebyl uveden ani v kombinaci s něčím jiným, např. s náměstím nebo parkem!

  1. Požadujete, aby obyvatelé byli včas informováni o budoucích projektech v oblasti, kde žijí a mohli se tak aktivně podílet na rozvoji tohoto území?
  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Je mi to jedno Nevyplněno
  49 (94,3 %) 1 (1,9 %) 0 0 1 (1,9 %) 1 (1,9 %)

 

„Smíchov City“ na pranýři

Developerský projekt Smíchov City je zásadní, celopražský urbanistický záměr, jak na dnešní volnou plochu bývalého nákladového nádraží Smíchov, tj. mezi ulice Ostrovského, Radlická a Nádražní, umístit cca 8 tis. bytů pro cca 17 tis. obyvatel, 150 tis. m2 administrativních ploch a celou oblast „dorazit“ dosud nespecifikovaným, ale zcela jistým nárůstem dopravy. Představte si město o počtu obyvatel jako má Beroun vměstnané na plochu ne o moc větší než je plocha Karlova náměstí. Tento záměr místní občané v anketě k projektu Smíchov City jednoznačně odmítli.

Jak bude takové město dle záměru Sekyra Group vypadat?

Bude postaveno z bloků tradiční formy v standardní výšce osm nadzemních podlaží. To je významně výše než dnešní nová severní část Radlické ulice, kterou si její tvůrci sami pochvalují jako model moderní výstavby. Blok, který místo průhledů a provětrání degraduje Radlickou ulici na celodenně vytíženou dopravní tepnu. 

FOTO občanský koncept

Na vizualizace budoucích ulic nové čtvrti Smíchov City by měl divák nahlížet s potřebnou dávkou skepse, neboť počítačovou grafikou lze velikost staveb a prostor vizuálně účelově upravit. Životní prostředí centrální části Smíchova patří k nejhorším v Praze, viz např. geoportalpraha.cz. Nikde se nedozvíme, jaké následky bude pro již dnes exhalacemi a prachem velmi zatížený Smíchov taková objemná neprostupná zástavba mít. Nevíme, jak tyto bloky omezí proudění vzduchu a jak se dále zhorší podmínky  pobytu ve městě. Nikde se rovněž nedozvíme, zda vůbec a jak komplexně bylo posouzeno dopravní řešení a jak eventuální nové řešení zapadá do tolik potřebné dopravní rozvojové koncepce celého území Smíchova.

Postup projekční přípravy ukazuje, jak lze záměru developera prakticky napomáhat, a to zcela proti účelu, pro který byl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR“) zřízen. Může odpovědné odborné pracoviště přenechat plánování tak významné části města developerovi, a to ještě bez řešení všech souvislostí?

Zamysleme se, co dělat, jestliže IPR vypíše soutěž jen na vybrané objekty na základě neschváleného a neprojednaného developerského projektu a v rozporu se správním řádem a stavebním zákonem jej prohlásí za závazný regulační podklad! Developerské záměry se pak bez alternativ stávají součástí územního plánu. Architektonická soutěž musí být prohlášena za neplatnou a následné projekční kroky musí být jako kroky nelegální zastaveny. V Evropě v historických centrech měst již dávno platí, že ekonomický rozvoj města není dosažen jen zvětšováním objemů a zahušťováním zástavby, ale že tohoto rozvoje lze dosáhnout pouze kvalitativní transformací.

Položme si otázku, jak pracují politici, kteří  byly zvoleni, aby definovali, ale hlavně prosazovali veřejně prospěšný zájem. Kdo prosadí parky, vodní plochy, veřejně prospěšné stavby jako např. koncertní halu, stadion, sportovní plochy, vzdělávací zařízení, zařízení pro seniory apod.? Partajní politici za participaci veřejnosti vydávají pouhé jednostranné prezentace developerů, které ve výsledku nemají na developerské projekty žádný vliv. V případě záměru Smíchov City je nezbytné začít znovu a řádně, tj. od důkladné koncepce rozvoje území a řešení celé lokality komplexně, a to za účasti občanů již ve fázi návrhu, včetně řešení dopravy a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Jiří Gebert

Petice Smíchov City

Petice STOP PROJEKTU „SMÍCHOV CITY“
My níže podepsaní občané a občanská sdružení nesouhlasíme s realizací projektu „Smíchov City“ a nesouhlasíme ani se způsobem, jakým je tato výstavba připravována.
Neinformovanost. Před ohlášeným zahájením stavby nevíme stále nic víc, než co nabízí propagační obrázky Sekyra Group. Nevíme, kolik přibude obyvatel, kolik aut v garážích a na jakém centrálním parkovišti, kolik se plánuje kanceláří? Kde plánuje projekt „Smíchov City“ školy, školky a služby, kde bude ohlášené nákupní centrum? Jak státní správa zastupuje zájmy občanů, jak vynucuje výstavbu občanské vybavenosti?
Proč zde není v rámci projektu dán prostor vedle čistě komerčních staveb i pro významné stavby, třeba koncertní halu, sportovní halu, tržnici, okrasný park. Chceme vědět, jak navrhovaná masivní osmipodlažní bariera „Smíchov City“ ovlivní větrání a klimatické poměry Prahy. Jak budou dodrženy příslušné stavební předpisy? Jaké budou následky dopravní a sociální? Jak „Smíchov City“ změní pražské panorama? Místo projektu „City“ maximalizujícího realitní zisk, chceme kultivované, krásné předměstí.
Předimenzované stavby typu „City“ likvidují kvalitu ulic se starou zástavbou, Radlické a Nádražní, které by se mohly stát živými městskými bulváry.
Obcházení zákonných postupů. Neprojednaná „studie území“, objednaná a hrazená developerem, diktuje regulační podmínky. Stala se, aniž má právní validitu, závazným podkladem architektonické soutěže na jednotlivé objekty.
V příloze, „Smíchov na slepé koleji“ jsou podrobně dokumentovány námitky i návrhy citlivějšího řešení stavebního rozvoje území nového Smíchova.
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), pražského Magistrátu se takto vzdal svých kompetencí a fakticky se stal zprostředkovatelem developerského záměru.
Žádáme Magistrát hl. města Prahy, aby posoudil jednání IPR, ve věci architektonické soutěže, které je možno chápat jako obcházení řádných správních postupů dle stavebního zákona, významnou městskou institucí a aby zastavil projekt „Smíchov City“.

My podepsaní požadujeme nápravu nedostatků, nezávislé zpracování regulace Radlické třídy, jako závazný podklad dalšího plánování. Žádáme, aby Radlická třída měla všechny náležitosti významné městské třídy.
Požadujeme, aby všechny kroky plánování nové čtvrti Smíchova a Radlické ulice respektovaly požadavky novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a aby byla zajištěna skutečně zákonným způsobem účast veřejnosti i majitelů, kterých se územní plán dotýká.
Petiční výbor se tímto přihlašuje k jednání.

Za petiční výbor
Jiří Gebert, architekt

Nová čtvrť SMÍCHOV CITY – co prezentováno nebylo!

Počátkem letošního roku byl na radnici MC Praha 5 a posléze v denním tisku a na internetových stránkách developera prezentován projekt Smíchov City, který chce na cca 210 tisících m2 v místě Smíchovského nákladového nádraží vytvořit novou multifunkční čtvrť.

Prezentace v médiích se soustřeďuje především na téma developerem vybraného architektonického řešení v obecnější rovině a na obvyklé developerské fráze „jak se zanedbané území stane krásným“. Prezentace developera, pořádaná na radnici MČ Praha 5, se soustředila na výběr z variant architektonických řešení, která zde byla prezentována a na poděkování panu starostovi i celé radnici. Za co konkrétně bylo děkováno, zůstane prostému občanovi pravděpodobně skryto. Avšak již nyní je jasné, že bez nadstandardní náklonnosti radnice MČ Prahy 5, by projekt v představené podobě a v plánovaném termínu nemohl být nikdy realizován. Důvodem jsou právě ta témata, o kterých nebyly prezentovány prakticky žádné informace. Jde o témata vlivu projektu na životní prostředí v dané lokalitě centrálního Smíchova, což je právě kamenem úrazu. Bylo snad děkováno za to, že tyto témata nebudou probírána? To uvidíme podle postojů radnice v dalších fázích projednávání záměru.

Centrální část Smíchova nyní trpí negativními důsledky vládnutí a zneužívání moci partajních politiků v předchozích 20 letech. V oblasti životního prostředí jde zejména o silné nadlimitní znečištění ovzduší (především polétavým prachem) a rovněž tak značné překračování norem hluku. Jednou z hlavních příčinu tohoto stavu je neřešená problematika silniční dopravy v místě. Dále je to vysoká koncentrace zástavby při nedostatku veřejně zeleně, parků apod.

Aby bylo možno projekt Smíchov City v území realizovat a nemělo přitom dojít ke zhoršení životního prostředí v okolí (zejména v důsledku zvýšení dopravní zátěže, kterou nová čtvrť přinese), je nezbytné předem, anebo nejpozději zároveň s realizací první etapy projektu, provést řadu opatření pro přípravu území, aby bylo schopno nový projekt přijmout a integrovat. Uveďme si jen některé: rozšíření počtu jízdních pruhů ulice Radlické jako hlavní dopravní komunikace, zvýšení dopravní kapacity ulice Nádražní s úpravou povrchu tichým asfaltem namísto stávajícího dláždění, zřízení parkovacích stání podél plánované nové zástavby (prostor uzavřený ulicemi Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní), přesun autobusového nádraží Na Knížecí k železniční stanici Praha Smíchov, významné omezení veškeré tranzitní dopravy na Smíchově, zejména v obytných částech, a její svedení na městský vnitřní silniční okruh, zřízení ploch veřejné zeleně – parku v prostoru uvolněného autobusového nádraží Na Knížecí i dalších ploch veřejné zeleně v projektu Smíchov City uvedených. Koncentrace zástavby v projektu navržená se jeví jako nadmíru vysoká.

Prostý selský rozum říká, že do takto nepřipravené lokality není možné bez vyřešení vlivu záměru na životní prostředí záměr připustit k realizaci. S tímto si však na radnici MČ Prahy 5 pravděpodobně nikdo hlavu neláme. Plán realizace je už za dva roky. Proč tak zásadní změna v území má být rozhodnuta tak rychle, jde snad o spěch pro blaho občanů? Pravděpodobnější bude důvod „aby se to stihlo za současného vedení“ a „smetanu neslízla“ další garnitura.

Vznik nové čtvrti v centrální části Smíchova je závažným rozhodnutím, které ovlivní celý Smíchov na staletí. Území musí být na přijetí takto rozsáhlých změn nejprve připraveno. Proto budeme vývoj v kauze sledovat a průběžně podávat občanům pravdivé informace o skutečné podstatě věci.