Archiv rubriky: Developerské projekty na Praze 5

Viladomy Na Farkáně neboli deveperský KLONDIKE v praxi

MF Dnes publikovala dne 4.4.2016 článek Kateřiny Frouzové „Hrozí Praze developerský klondike?“ rozebírající problémy s přípravou metropolitního plánu.

Obyvatelé Farkáně však zažívají developerský klondike již v těchto dnech.

Dne 31. 3. zahájil CENTRAL GROUP výstavbu Viladomů Na Farkáně, objekt B1, B2. Bez jakéhokoliv upozornění začal před okny bytových domů v ulici Mikšovského bagr likvidovat pozůstatky zahrad, které předtím 60 let fungovaly jako ostrov zeleně a klidu. Stavební činnost byla zahájena bez potřebné přípravy. Staveniště nebylo oploceno a nebyla provedena protihluková opatření uložená stavebním povolením. Jelikož výkopové práce probíhaly zhruba 3-4 metry od domů, tak si jejich obyvatelé užili svoje.

Jaké bylo jejich překvapení, když se teprve za několik dnů dozvěděli, že stavební úřad vydal developerovi 23.3.2016 územní souhlas k umístění zařízení staveniště bez toho, aby jim umožnil vyjádřit se k tomu, že pouhé 3-4 metry před jejich okny bude vztyčena 3 metry vysoká protihluková stěna. Navíc vyšlo najevo, že stavební úřad tuto stěny umístil na dobu 5 let! Není tedy překvapením, že ke stížnostem obyvatelů se stavební úřad postavil odmítavě. Neshledal žádné pochybení.

Popsané události jsou dalším prohloubením nezákonností, které developerský záměr provázely od roku 2005. V roce 2011 stavební úřad vedený Ing. arch. Evou Čechovou vydal stavební povolení bez toho, aby o tom bytové domy informoval a zahrnul je mezi účastníky řízení. Když se bytové domy bránily, že povolení výstavby nadměrně velkých domů v těsné blízkosti jejich domů jim způsobí problémy, dostalo se jim odpovědi, že před hlukem a prachem budou chráněni protihlukovou stěnou, která bude předmětem samostatného řízení. V něm se k tomu budou moci vyjádřit. Jenže chybička se vloudila…

Za deset let naplněných nepřetržitým sledem námitek, územních rozhodnutí, stavebních povolení, odvolání, přezkumů a soudních žalob již Viladomy Na Farkáně pronikly do povědomí veřejnosti.

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Toto usnesení je stále platné. Nebylo revokováno nebo zrušeno. Rada městské části je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada je tedy povinna respektovat vůli zastupitelstva vyjádřenou v jím vydaných usneseních a je povinna zdržet se úkonů, které jsou s ním v rozporu.

Jenže starosta MUDr. Radek Klíma se do toho nebál říznout.

Dne 14.7.2015 rada schválila jmenování Ing. Ivany Jakoubkové do funkce vedoucí stavebního úřadu. A pak už to nabralo rychlý spád. Dne 15.9.2015 rada schválila smlouvu o spolupráci se společností CENTRAL GROUP při kácení dřevin na obecním pozemku. Dne 3.3.2016 starosta podepsal dohodu o využití téhož pozemku ke stavební činnosti a dne 17.3.2016 smlouvu o pronájmu pozemku pro stavební zábor na 24 měsíců. Téhož dne CENTRAL GROUP požádal o vydání územního souhlasu pro zařízení staveniště, který mu stavební úřad během pouhých 4 dnů vydal. Člověk se ani nemůže divit, že nestihl informovat bytové domy… Zbytek už znáte.

Pro případ, že by se orgány činné v trestním řízení chtěly jednoho dne věcí zabývat, má smysl zrekapitulovat, kdo jsou hlavními protagonisty této kauzy:

Územní rozhodnutí ke stavbě vydala Ing. arch. Eva Čechová jako vedoucí odboru. Stavební povolení ke stavbě vydala Ing. arch. Taťána Zacharieva pod vedením Ing. arch. Evy Čechové.

Územní souhlas k zařízení staveniště vydala Ing. Sylvie Plecháčová pod vedením Ing. Ivany Jakoubkové.

Shora zmíněné smlouvy s CENTRAL GROUP předložil do rady radní Ing. Pavel Richter. Uzavřel je starosta MUDr. Radek Klíma. Rozvoj městské části, územní a stavební řízení má v gesci Mgr. Lukáš Budín, 1. zástupce starosty.

Za povšimnutí stojí, že stejná rada, která uzavření smluv s CENTRAL GROUP bez odporu schválila, ještě dne 16.12.2014 vydala usnesení č. 6/2046/2014, kterým jednohlasně neschválila  záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře firmě Central Group na zajištění stavby „Viladomy Na Farkáně“.

Jenže pak CENTRAL GROUP patrně radě předložil nabídku, kterou nemohla odmítnout.

Za CENTRAL GROUP se totiž ve věci angažoval osobně Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., předseda představenstva a Ing. Ladislav Váňa, generální ředitel.

Věc má ještě několik pozoruhodných aspektů.

Varování v podobě nesmyslné a škodlivé výstavby na Nikolajce zjevně nestačilo. CENTRAL GROUP připravuje na Praze 5 další záměry, mj. Rezidenci Na Zatlance a Dům pro seniory Kavalírka. Bude rada i nadále ochotně spolupracovat?

K završení povolovacího procesu a k zahájení stavby došlo za  v době, kdy Prahu 5 vede koalice za účasti tří členů Strany zelených (Mgr. Lukáš Budín, Petr Hnyk, Bc. Tatiana Konrádová). Kam směřuje Strana zelených?

V okamžiku redakční úzávěrky zůstává věc otevřená. Její vývoj budeme i nadále sledovat.

Jan Formánek

 

Central Group proti občanům

Stavební firma Central Group stále trvá na výstavbě obytných domů v prostoru mezi ulicemi Mikšovského a Peroutkovou. Záměr má název Viladomy Na Farkáně.

Místní občané se bouří. Vadí jim především nadměrná velikost obytných domů a jejich přílišná blízkost k stávajícím domům. Hranice staveniště mají probíhat pouze 3 m od oken domů.

V minulém volebním období se občanů zastalo zastupitelstvo, které v dubnu 2013 přijalo usnesení, že: „…Výstavba nezohledňuje zájmy občanů této lokality.“ Central Group však na výstavbě trvá a v nejbližší době chce zahájit výstavbu prvních dvou domů. Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, které pod vedením Ing. Jana Formánka proti výstavbě vznáší dlouhodobě námitky, propadá pesimismu. Vypadá to, že Rada městské části se tentokráte občanů nezastane a naopak půjde agresivnímu developerovi na ruku. I Strana zelených, která má v Radě tři své zástupce včetně 1. místostarosty Lukáše Budína, se chová úplně jinak, než slibovala ve volební kampani.
Najdou místní občané někde zastání?

Jiří Vejmelka

Petice Smíchov City

Petice STOP PROJEKTU „SMÍCHOV CITY“
My níže podepsaní občané a občanská sdružení nesouhlasíme s realizací projektu „Smíchov City“ a nesouhlasíme ani se způsobem, jakým je tato výstavba připravována.
Neinformovanost. Před ohlášeným zahájením stavby nevíme stále nic víc, než co nabízí propagační obrázky Sekyra Group. Nevíme, kolik přibude obyvatel, kolik aut v garážích a na jakém centrálním parkovišti, kolik se plánuje kanceláří? Kde plánuje projekt „Smíchov City“ školy, školky a služby, kde bude ohlášené nákupní centrum? Jak státní správa zastupuje zájmy občanů, jak vynucuje výstavbu občanské vybavenosti?
Proč zde není v rámci projektu dán prostor vedle čistě komerčních staveb i pro významné stavby, třeba koncertní halu, sportovní halu, tržnici, okrasný park. Chceme vědět, jak navrhovaná masivní osmipodlažní bariera „Smíchov City“ ovlivní větrání a klimatické poměry Prahy. Jak budou dodrženy příslušné stavební předpisy? Jaké budou následky dopravní a sociální? Jak „Smíchov City“ změní pražské panorama? Místo projektu „City“ maximalizujícího realitní zisk, chceme kultivované, krásné předměstí.
Předimenzované stavby typu „City“ likvidují kvalitu ulic se starou zástavbou, Radlické a Nádražní, které by se mohly stát živými městskými bulváry.
Obcházení zákonných postupů. Neprojednaná „studie území“, objednaná a hrazená developerem, diktuje regulační podmínky. Stala se, aniž má právní validitu, závazným podkladem architektonické soutěže na jednotlivé objekty.
V příloze, „Smíchov na slepé koleji“ jsou podrobně dokumentovány námitky i návrhy citlivějšího řešení stavebního rozvoje území nového Smíchova.
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), pražského Magistrátu se takto vzdal svých kompetencí a fakticky se stal zprostředkovatelem developerského záměru.
Žádáme Magistrát hl. města Prahy, aby posoudil jednání IPR, ve věci architektonické soutěže, které je možno chápat jako obcházení řádných správních postupů dle stavebního zákona, významnou městskou institucí a aby zastavil projekt „Smíchov City“.

My podepsaní požadujeme nápravu nedostatků, nezávislé zpracování regulace Radlické třídy, jako závazný podklad dalšího plánování. Žádáme, aby Radlická třída měla všechny náležitosti významné městské třídy.
Požadujeme, aby všechny kroky plánování nové čtvrti Smíchova a Radlické ulice respektovaly požadavky novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a aby byla zajištěna skutečně zákonným způsobem účast veřejnosti i majitelů, kterých se územní plán dotýká.
Petiční výbor se tímto přihlašuje k jednání.

Za petiční výbor
Jiří Gebert, architekt

Jak se dělá výběrové řízení na Praze 5

Leckdo se domnívá, že vypisování výběrových řízení je snahou o dosažení co nejnižší možné ceny za zhotovení zakázky, a že je transparentním nástrojem pro dodržování zásad dobrého hospodáře.

Zastupitelé Prahy 5 mají zřejmě vlastní představu o tom, jak se chová dobrý hospodář, a tak dosáhli pravého opaku.

Do vypsaného výběrového řízení na rekonstrukci parku Skalka („Sady Na Skalce – revitalizace“, viz https://zakazky.praha5.cz/contract_display_277.html) s předpokládanou cenou ve výši 21 mil. Kč bez DPH se přihlásilo 9 firem s nabídkovou cenou v rozpětí 12,6 – 20,6 mil. Kč.  Z formálních důvodů bylo vyřazeno 6 firem (tedy celé 2/3!) s cenovou nabídkou v rozmezí 13,5 – 15 mil. Kč. Do poslední fáze výběrového řízení tak postoupili pouze 3 firmy a výběrové řízení nakonec vyhrála společnost Gardenline s.r.o. z Litoměřic s nejnižší nabídkovou cenou 12,6 mil. Kč. Ta se však kupodivu ze své vítězné pozice dlouho neradovala a vzápětí od zakázky odstoupila. Zakázku tak získává 2. firma v pořadí, firma Petrom stavby s. r.o. z Prahy, která nabídla rekonstrukci parku „jen“ za pouhých 20,6 mil. Kč.

Koho by na začátku výběrového řízení napadlo, že vítězem bude ten, kdo předmětnou zakázku udělá ze všech uchazečů prakticky nejdráže???

Dle vyjádření zástupce starosty MČ P5 a předsedy politického klubu ČSSD, Mgr. Jana Smetany, je vše v naprostém pořádku, protože radnice MČ 5 postupovala v souladu s pravidly projektové příručky OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost).

Ptejme se, zda je obvyklé, že v době, kdy každá firma bojuje o zakázku, mělo 2/3 uchazečů ve své nabídce formální nedostatky. Ptejme se, jaké konkrétně byly ty formální nedostatky, pro které bylo všech 6 firem vyřazeno.

Na otázku, kam poputuje 5 až 7 mil. Kč, o které byla revitalizace parku Na Skalce zřejmě nadhodnocena, si už občan Prahy 5 musí odpovědět sám.

Karel Bauer

Nová čtvrť SMÍCHOV CITY – co prezentováno nebylo!

Počátkem letošního roku byl na radnici MC Praha 5 a posléze v denním tisku a na internetových stránkách developera prezentován projekt Smíchov City, který chce na cca 210 tisících m2 v místě Smíchovského nákladového nádraží vytvořit novou multifunkční čtvrť.

Prezentace v médiích se soustřeďuje především na téma developerem vybraného architektonického řešení v obecnější rovině a na obvyklé developerské fráze „jak se zanedbané území stane krásným“. Prezentace developera, pořádaná na radnici MČ Praha 5, se soustředila na výběr z variant architektonických řešení, která zde byla prezentována a na poděkování panu starostovi i celé radnici. Za co konkrétně bylo děkováno, zůstane prostému občanovi pravděpodobně skryto. Avšak již nyní je jasné, že bez nadstandardní náklonnosti radnice MČ Prahy 5, by projekt v představené podobě a v plánovaném termínu nemohl být nikdy realizován. Důvodem jsou právě ta témata, o kterých nebyly prezentovány prakticky žádné informace. Jde o témata vlivu projektu na životní prostředí v dané lokalitě centrálního Smíchova, což je právě kamenem úrazu. Bylo snad děkováno za to, že tyto témata nebudou probírána? To uvidíme podle postojů radnice v dalších fázích projednávání záměru.

Centrální část Smíchova nyní trpí negativními důsledky vládnutí a zneužívání moci partajních politiků v předchozích 20 letech. V oblasti životního prostředí jde zejména o silné nadlimitní znečištění ovzduší (především polétavým prachem) a rovněž tak značné překračování norem hluku. Jednou z hlavních příčinu tohoto stavu je neřešená problematika silniční dopravy v místě. Dále je to vysoká koncentrace zástavby při nedostatku veřejně zeleně, parků apod.

Aby bylo možno projekt Smíchov City v území realizovat a nemělo přitom dojít ke zhoršení životního prostředí v okolí (zejména v důsledku zvýšení dopravní zátěže, kterou nová čtvrť přinese), je nezbytné předem, anebo nejpozději zároveň s realizací první etapy projektu, provést řadu opatření pro přípravu území, aby bylo schopno nový projekt přijmout a integrovat. Uveďme si jen některé: rozšíření počtu jízdních pruhů ulice Radlické jako hlavní dopravní komunikace, zvýšení dopravní kapacity ulice Nádražní s úpravou povrchu tichým asfaltem namísto stávajícího dláždění, zřízení parkovacích stání podél plánované nové zástavby (prostor uzavřený ulicemi Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní), přesun autobusového nádraží Na Knížecí k železniční stanici Praha Smíchov, významné omezení veškeré tranzitní dopravy na Smíchově, zejména v obytných částech, a její svedení na městský vnitřní silniční okruh, zřízení ploch veřejné zeleně – parku v prostoru uvolněného autobusového nádraží Na Knížecí i dalších ploch veřejné zeleně v projektu Smíchov City uvedených. Koncentrace zástavby v projektu navržená se jeví jako nadmíru vysoká.

Prostý selský rozum říká, že do takto nepřipravené lokality není možné bez vyřešení vlivu záměru na životní prostředí záměr připustit k realizaci. S tímto si však na radnici MČ Prahy 5 pravděpodobně nikdo hlavu neláme. Plán realizace je už za dva roky. Proč tak zásadní změna v území má být rozhodnuta tak rychle, jde snad o spěch pro blaho občanů? Pravděpodobnější bude důvod „aby se to stihlo za současného vedení“ a „smetanu neslízla“ další garnitura.

Vznik nové čtvrti v centrální části Smíchova je závažným rozhodnutím, které ovlivní celý Smíchov na staletí. Území musí být na přijetí takto rozsáhlých změn nejprve připraveno. Proto budeme vývoj v kauze sledovat a průběžně podávat občanům pravdivé informace o skutečné podstatě věci.