Archiv rubriky: Developerské projekty na Praze 5

Přijďte na představení nového dopravního terminálu Smíchov

CAMP ČT 08/11 19.00

CENTRUM ARCHITEKTURY A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

Představení studie na současné autobusové nádraží Na Knížecí, terminál na Dobříšské pro dálkovou dopravu v místě dnešních odstavných kolejí, organizaci dopravy v ulici Nádražní.

Vše ve velmi úzké koordinaci s budoucími investičními akcemi v území a s důrazem na vzhled veřejného prostranství, vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a estetickou stránku takto významné dopravní stavby.Diskuze se zástupci A69 a IPR.

Studie ke stažení

 

Zmizí ze Smíchova další oblíbený sportovní areál?

Tisková zpráva spolku Za lepší Smíchov

V blízkosti Smíchovské náplavky – jižně od železničního mostu – je naplánován projekt masivní zástavby smíšeného charakteru (tzv. Šemíkův břeh). Nyní se zde nachází fungující fotbalové hřiště a využívaný sportovní areál s golfovým centrem Erpet o celkové rozloze 2,75 hektarů. Záměr „Šemíkův břeh“ vedl místní obyvatele k založení spolku Za lepší Smíchov v naději, že naleznou oporu v nepodpoření změny stávajícího platného Územního plánu hl. m. Prahy u zastupitelů své městské části Praha 5 i zastupitelů Hlavního města Prahy. V současné době dochází ke schválení dle spolku ne zcela výhodného memoranda mezi MČ Praha 5 a vlastníkem pozemku.


Městská část argumentuje, že investorem vyvolaný návrh na změnu územního plánu spojený se zástavbou, je pro místní obyvatele přínosný a že areál stejně není dostatečně využívaný. Ti sice souhlasí s názorem, že oblasti kultivace a prostupnost prospějí, a také uvítají rekreační zelenou plochu kolem řeky a vybudování lávky na Císařskou louku, ale ptají se, zda je nutné pro zajištění této veřejné infrastruktury obětovat fungující rozlehlé sportoviště a nahradit ho masivní komerční zástavbou.
Vybudování pětipatrového komplexu bude pro místní obyvatele znamenat uzavření doposud otevřeného prostoru Strakonické ulice. „Tato komunikace je v této části čtyřproudá. Pro srovnání: Legerova ulice má pruhy tři. Se čtyřproudou ulicí s kamionovou dopravou se pojí nadstandardní hladina hluku, smogu a prachu, které se kvůli zástavbě z obou stran budou koncentrovat mezi domy a značně zhorší již dnes špatné životní podmínky,“ upozorňuje Viktor Veselý, předseda spolku Za lepší Smíchov, na jeden ze stěžejních argumentů proti změně územního plánu.
Obyvatelé se nebrání zastavování nevyužitých ploch, spíše naopak. V nejbližším okolí zmiňovaného území se však plánuje celkem pět dalších developerských projektů, vedle toho Smíchov City a Zlatý Lihovar. Celkem na Smíchově přibyde okolo 10.000 obyvatel. S tím souvisí obava, že tato masivní zástavba Smíchova povede ke kolapsu veřejné i individuální dopravy, které jsou už v současné době značně vytížené. I proto obyvatelé argumentují, že není nutné zastavět jedinou větší sportovní plochu v okolí.
Rada MČ Praha 5 pod vedením starosty Pavla Richtera dne 29. 8. 2018 schválila memorandum „Šemíkův břeh“ o spolupráci s investorem SEBRE, a. s. a současným vlastníkem pozemků Sportovní klub Smíchov z. s. Memorandum by mělo na svém zasedání projednávat Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 11. 9. 2018. V memorandu se např. investor zavazuje jako kompenzaci za likvidaci sportoviště na Smíchově podpořit 30 mil. Kč výstavbu tribuny Rugby Club Tatra Smíchov ve Smrčinské ulici. „Toto ale není adekvátní kompenzace,“ argumentuje Viktor Veselý, „dojde k zániku velkého sportovního komplexu na Smíchově a místo něj má vzniknout tribuna u již existujícího hřiště. Navíc v úplně jiné lokalitě. A to všechno v situaci, kdy se počet obyvatel nejbližšího okolí železničního mostu má zvýšit o cca deset tisíc lidí.“ Navíc v zápisu VÚRM ZHMP z 18. 1. 2018 se dočteme, že starosta Richter uvedl: “…MČ Praha 5 má doporučující stanovisko za podmínky uzavření investorské smlouvy, která bude do určité míry kompenzovat v řádu desítek milionů korun možnost vybudování NOVÉHO sportoviště…”
“Proč by se měl měnit územní plán v oblasti, kde rozlehlé sportoviště nyní funguje a kde není z hlediska neúměrného zatížení zdraví obyvatel žádoucí novou výstavbou vytvořit koridor z již dnes značně vytížené dopravní komunikace?” táže se Viktor Veselý.
Spolek zaslal zastupitelům páté městské části i Magistrátu hlavního města Prahy otevřený dopis s vysvětlením svého stanoviska a věří, že ti argumenty místních obyvatel při svém rozhodování o právě probíhající změně územního plánu zohlední, tuto změnu nepodpoří a zasadí se o kultivaci této oblasti šetrným způsobem pro sport a odpočinek ve prospěch občanů městské části i celé Prahy.

Bc. Viktor Veselý, DiS., předseda spolku Za lepší Smíchov z. s.

zde je k dispozici text otevřeného dopisu zastupitelům:

Otevřený dopis_Šemíkův břeh_2018_08_31

V Praze 5 zahušťování, jinde parky

V deníku Metro ze dne 25.4.2018 v článku „Praha 9 koupila další pozemky k parku Přátelství“ jsme se mohli dočíst, že v pondělí 22.dubna 2018 místostarosta Tomáš Portlík převzal od společnosti OC9 pozemky mezi Jiřetínskou a Lovosickou ulicí o rozloze 2,36 hektaru za 175 milionů korun, přičemž Hlavní město Praze 9 na pozemky přispěje 70 miliony korun. Radnice o získání pozemků usilovala 9 let a to proto, aby rozšířením parku zabránila dalšímu zahušťování zástavby a ubývání zeleně v této lokalitě. „Získané pozemky spojíme se sousedním parkem Přátelství a vytvoříme zde neměnnou průchodnou zelenou oázu,“ uvedl místostarosta Prahy 9 Portlík. O podobě parkových úprav budou rozhodovat lidé, přičemž architektinické návrhy budou navazovat na vize architekta Otakara Kuči, který je autorem podoby proseckého parku. Konec článku.
U nás na Smíchově se bude naopak „zahušťovat“. Jen pár metrů od přeplněného Anděla, Na Knížecí počínaje, má vzniknout nová čtvrť City Smíchov pro více než 12 000 lidí. Tato čtvrť (jedná se vlastně o malé město) bude obsahovat převážně kancelářské budovy pro 9000  zaměstnanců a byty pro 3300 nových obyvatel Smíchova. Občané Smíchova byli v podstatě postaveni před hotovou věc a až na drobné „kosmetické úpravy“ neměli šanci do projektu podnikatele Sekyry zasahovat. Kritizovali především zahuštěnost zástavby, výšky budov a nedostatek zeleně. V rámci „participace“ však měli možnost s daným projektem nové čtvrti City Smíchov pouze souhlasit.

Dana Michálková

VUR 13.2.2018

Na včerejším zasedání VUR byla představena „změna stavby před dokončením“ Residence Bellevue Grafická. Změna spočívá v navýšení počtu bytových jednotek z 120 na 180. Stávající stav parkovacích míst zůstává stejný, tedy 166. Na námitky některých členů výboru, že se tím zhorší už tak kritická situace s parkováním, zástupci developera reagovali tím, že zákonné požadavky jsou splněny.

Předsedkyně výboru Ing.arch. Hamanová nejdřív prohlásila, že stanovisko VUR je vlastně zbytečné, protože stejně nic nezmění, (je otázka proč se tedy VUR schází) a poté dala hlasovat. V prvním hlasování bylo 6 pro, 3 proti a 4 se zdrželi (návrh by neprošel). Poté se však kdosi ohradil, že to nevychází a hlasovalo se znovu. Tentokrát bylo pro 7 /mimo jiné starosta Richter, radní Homola a Palovský/, a tajemnice výboru Lampová prohlásila že to je fajn a další asi zůstává stejné. Bude zajímavé si přečíst oficiální zápis a zjistit jak paní tajemnice rozdělí hlasování 7-3-4, když je 13 členů výboru.

V dalším programu byla představena nová vizualizace Zlatého lihovaru, která oproti minulé doznala hodně kladných změn.

Karel Bauer

Prohlášení Spolku za záchranu Klamovky.

park KlamovkaDlouhodobě usilujeme o záchranu východní části Klamovky pro občany Prahy 5.

Jedná se o zalesněné území, původně v ÚP určené pro sport a rekreaci. Dnes, po účelové změněÚP, je určené k bytové výstavbě . Metrostav zde chystá mohutnou, bezohlednou zástavbu.

V roce 2014 se zastupitelstvo Prahy 5 rozhodlo toto pochybení napravit a  podalo na Magistrát podnět ke změně ÚP a navrácení území zpět pro občanské vybavení, sport a rekreaci.

Důvodová zpráva z r. 2014, na jejímž základě byl podán Prahou 5 podnět ke změně ÚP uvádí mnoho důvodů proč je zde bytová výstavba nežádoucí. Důvody se od té doby nezměnily, a jsou ještě naléhavější. Nemluvě o demografické studii Prahy 5, a o Strategii adaptace Prahy na změnu klimatu schválenou Radou hl. m. Prahy v červenci.

Nyní, kdy se po třech letech řízení o změně ÚP chýlí ke zdárnému konci, kdy komise pro územní rozvoj Magistrátu návrh doporučila ke schválení , k němuž by mělo dojít začátkem roku 2018,   přichází  starosta Prahy 5 Richter s návrhem memoranda  s Metrostavem. Toto memorandum dle našeho názoru přináší výhody jen jedné straně, a tou není městská část Praha 5, ani její občané.

Toto memorandum je diktátem Metrostavu, MČ Praha 5 s bytovou zástavbou SOUHLASÍ a zavazuje se vzít zpět svoji žádost o změnu územního plánu.

Pokud by řízení o změně ÚP na Magistrátu proběhlo do konce a ke změně došlo, memorandum o bytové zástavbě by nebylo třeba.

Co se týče firmy Metrostav je si jistě již tři roky vědoma, že je změna ÚP v jednání a že se může stát, že na zmiňovaném pozemku bytová zástavba nebude možná.

Žádáme aby průběhu řízení o změně ÚP nebyly kladeny překážky a bylo dovedeno do konce za podpory MČ Prahy 5.