Předložený rozpočet na rok 2017 v číslech

Příjmy:           597 mil Kč

Výdaje:          841 mil Kč

Schodek:    – 244 mil Kč (vyrovnává se především z rezervního fondu)

Investice:       207 mil Kč


Výhled z roku 2016 na rok 2017

Příjmy:           585 mil Kč

Výdaje:          710 mil Kč

Schodek:    – 125 mil Kč

Předložený výhled na léta 2018 – 2022 znamená, že celkový schodek je 889 mil Kč a spolu s rokem 2017 činí schodek 1,1 mld Kč.

Jedná se o nejvyšší plánovaný schodek od roku 2006 a druhé nejvyšší plánované výdaje od roku 2006, tedy za posledních 11 let.

Spolu s výhledem do roku 2022, kdy schodek činí celkem 1,1 mld Kč se doslova jedná o likvidační rozpočet.

Rada se ve výdajích vůbec nedržela výhledu z rozpočtu na rok 2016 schváleného zastupitelstvem.
Oproti výhledu překročila výdaje o hrozivých 131 mil Kč a plánovaný schodek o 119 mil Kč. Přitom zastupitelé z ANO v loňském roce kritizovali překročení výdajů oproti výhledu o 81 mil Kč. Zdálo se jim to těžko pochopitelné. To ale byli v opozici. Nyní ochotně zvedali ruce pro rozpočet, kde překročení výhledu ve výdajích je ještě mnohem vyšší. Vezmeme li v úvahu navrhovaný rozpočet, pak heslo ANO BUDE LÍP rozhodně neplatí pro Prahu 5. Leda, že by v nadcházejících komunálních volbách nekandidovaly strana TOP 09 a hnutí ANO.

Velmi problematickou částí rozpočtu zůstávají investice. Po fiasku v minulých letech, kdy byly investice v roce 2015 splněny ve výši 103,3 mil Kč (tj. 40% proti schválenému rozpočtu) a v roce 2016 bylo plnění ve výši 124,9 mil Kč (tj. 55% proti schválenému rozpočtu) nelze plán na rok 2017 ve výši 207 mil Kč považovat za příliš věrohodný.

Nelze také souhlasit s trendem, kdy rostou výdaje, ale klesají dotace.

Pochválit radu lze tak pouze za snahu o zavedení participačního rozpočtu. Ačkoliv ho však rada schválila již v minulém roce, dosud nebyla schopná projednat jeho pravidla.

Z uvedených důvodů a pro řadu chyb a nejasností v textu navrhovali zástupci SNOP 5, aby zastupitelé rozpočet neschválili a uložili radě rozpočet i výhled přepracovat a znovu předložit rozpočet vyrovnaný.

Překvapení se však nekonalo a koaliční zastupitelé bez rozpaků likvidační rozpočet schválili. Překvapil jen starosta, když tvrdil, že rozpočet schodek nemá.

 Jiří Vejmelka

Slib zastupitele je fraška

Alespoň v Praze 5 to platí beze zbytku. Zastupitel na svém prvním zasedání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení zúčastní, slibuje na svou čest a svědomí, že se bude mimo jiné řídit zákony České republiky. A to se právě na radnici Prahy 5 neděje. Zejména starosta v porušování zákonů vyniká, ale dodržovat zákony se nedaří ani radním. Člověk se pak nemůže divit, že pověřený tajemník má s dodržováním zákonů také velké problémy. Za cca dva a čtvrt roku vládnutí se starostovi již podařilo vícekrát porušit zákon o hlavním městě Praze (svolávání zastupitelstva, interpelace) i petiční zákon. Rada porušila petiční zákon, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pověřený tajemník zase zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o hlavním městě Praze. A koaliční zastupitelé se na ten marasmus dívají a je jim to úplně jedno.

Dokud v zákonech nebude sankce, např. při nedodržení zákona ztráta mandátu zastupitele, bude slib zastupitele fraškou. Alespoň v tak morálně pokleslém prostředí, jaké v Praze 5 vytváří a umožňují zvolení zastupitelé.

Jiří Vejmelka

Likvidační rozpočet MČ P-5 na rok 2017

Dne 16.2. koaliční zastupitelé MČ Prahy 5 i přes výhrady opozice a veřejnosti schválili rozpočet městské části na rok 2017 s předpokládaným schodkem téměř -244 mil. Kč. Rozpočet kde dramaticky rostou výdaje, hodlají předkladatelé z TOP09 a Ano 2011 dotovat z rezervního fondu.

Níže přinášíme vyjádření k navrženému rozpočtu:

Při hodnocení předloženého rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2017 a rozpočtového výhledu na období do r. 2022 s celkovým deficitem 1,1 mld. Kč, je nutno primárně vycházet ze dvou základních věcí: nejedná se o prostředky zastupitelů (ani MČ Prahy 5), ale občanů, a zastupitelé jsou povinni s nimi nakládat s péčí řádného hospodáře.

Správný a odpovědný hospodář veřejných prostředků má rozpočet vyrovnaný anebo mírně přebytkový. Deficitním hospodařením dochází ke ztrátám na majetku občanů. Na celostátní úrovni se po letech deficitních rozpočtů ukázalo, že rozpočet může být vyrovnaný či mírně přebytkový. Zastupitelé by měli naplnit povinnost péče řádného hospodáře, tj. jednat odborně bez preferování vlastních zájmů, s přístupem k hospodaření jako k vlastním prostředkům a pak by deficitní hospodaření nikdy nemohli připustit. A pokud nejsou někteří ze zastupitelů schopni tyto povinnosti plnit, tak platná právní úprava ukládá z nastalé situace vyvodit důsledky včas, tj. v tomto případě odstoupit.

Bez strategického plánu svého rozvoje nemůže mít žádná městská část kvalitní rozpočet a ten v MČ Praha 5 bohužel není. Rozpočet má být finančním vyjádřením plánovaných činností na další období. Z období vedení radnice po volbách r. 2014 plyne, že plánovaný rozpočet a jeho naplnění se vždy diametrálně liší, z čehož jednoznačně plyne, že funkce plánování a organizování jako prvky řízení zde zjevně zásadně nefungují, úroveň řízení a tedy i hospodaření je velmi špatná, evidentní je manažerská nedostatečnost jako trvalý jev po celou stávající dobu výkonu mandátu. Ani v tomto pohledu není podmínka péče řádného hospodáře kvůli neodbornému výkonu činnosti naplněna.

K čemu je pak schvalování rozpočtu, kterým se nikdo neřídí? Proč se diskutuje a schvaluje dokument, který není závazný, nikdo za jeho naplnění neodpovídá, nikdo není osobně postižen? Odpověď zná každý sám. Není naprosto a vůbec k ničemu, je to jen pouhé divadlo skupiny lidí, která po přechodnou dobu ovládla moc na radnici a fakticky se vysmívá ostatním zastupitelům, a zejména občanům. Vedení radnice, které nenaplní plánovaný rozpočet, by mělo samo uznat svoji neschopnost v oblasti plánování a řízení a ze svých funkcí odstoupit.

Je důležité si připomenout, k jakým zásadním změnám v postojích zastupitelů k rozpočtu dochází. Při schvalování rozpočtu na r. 2016 čelní představitelé Hnutí ANO 2011 (tehdy v opozici) odsuzovali deficit ve výši závratných cca 207 mil. Kč a přirovnávali situaci k bankrotujícímu Detroitu v USA. Poukazovali na neexistenci slibovaných úspor na výdajové stránce rozpočtu, nedodržení schváleného rozpočtového výhledu, poukazováno rovněž bylo na pravdivost a reálnost informací v rozpočtu uváděných. Pokud srovnáme rozpočet na r. 2017 s tím loňským, Hnutím ANO kritizovaným, zjistíme, že v kritizovaných položkách je stav ještě nepříznivější, a přesto je rozpočet koalicí s Hnutím ANO předkládán. Jak je možné, že u Hnutí Ano došlo k tak zásadnímu názorovému zvratu?

Nárůst výdajů je zcela jistě ovlivněn i nejvyšším počtem uvolněných zastupitelů v historii MČ Praha 5 a množstvím poradců, kdy svého vlastního poradce má dokonce i uvolněný předseda jednoho z výborů. Dynamika tempa růstu výdajů značně převyšuje dynamiku tempa růstu příjmů.

Z výše uvedených důvodů a pro řadu chyb a nejasností v kapitolách rozpočtu žádáme zastupitele, aby navržený rozpočet neschválili a uložili radě rozpočet i jeho výhled přepracovat a přepracovaný vyrovnaný rozpočet přeložit k novému projednání.

Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 – SNOP 5