Interpelace starosty viladomy Farkáň

Dobrý den, vážené dámy a pánové,
jmenuji se Jan Formánek a jsem předsedou Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5.
Interpeluji starostu ve věci stavebního záměru Viladomy Na Farkáně.
31. března CENTRAL GROUP zahájil stavební činnost. Staví v rozporu s podmínkami nezákonně vydaného stavebního povolení. Staví na základě nezákonně vydaného územního souhlasu k protihlukovému oplocení. CENTRAL GROUP stavbou doslova terorizuje místní občany.
Vámi vedená rada navíc umožnila, aby CENTRAL GROUP mohl využívat ke stavební činnosti obecní pozemek parc.č 1484/81 a uzavřela s ním k tomu 3 smlouvy.
Žádám o odpověď na dvě otázky:
1. Otázka první:
Proč rada od září 2015 radikálně změnila svůj postoj ke stavebnímu záměru
Viladomy Na Farkáně?
Dne 16. prosince 2014 totiž rada přijala usnesení č. 6/2046/2014, kterým jednohlasně
neschválila záměr pronájmu zmíněného pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře firmě Central Group na zajištění stavby „Viladomy Na Farkáně“.
Čím CENTRAL GROUP přiměl radu, aby ignorovala zájmy občanů?
2. Otázka druhá:
Proč rada porušuje zákon o hl. městě Praze?
Podle tohoto zákona je rada městské části výkonným orgánem samosprávy
odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada je tedy povinna
respektovat vůli zastupitelstva, vyjádřenou v jím vydaných usneseních. Rada je
povinna zdržet se úkonů, které jsou s vůli zastupitelstva v rozporu.
Zastupitelstvo, jehož jste byl členem, dne 18.dubna 2013 přijalo usnesení
č. 24/7/2013. V něm se usneslo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu
s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Toto usnesení je stále platné.
Proč rada nerespektuje vůli zastupitelstva?
3. Na závěr kladu otázku všem přítomným:
Je rada městské části, která ignoruje zájmy občanů a koná v rozporu s vůlí
zastupitelstva způsobilá k vedení samosprávy?
Požaduji rovněž písemnou odpověď na interpelaci.
Žádám, aby tato interpelace a odpověď na ni byla uveřejněna na webové stránce
Prahy 5.
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Jan Formánek
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5

Viladomy Na Farkáně neboli deveperský KLONDIKE v praxi

MF Dnes publikovala dne 4.4.2016 článek Kateřiny Frouzové „Hrozí Praze developerský klondike?“ rozebírající problémy s přípravou metropolitního plánu.

Obyvatelé Farkáně však zažívají developerský klondike již v těchto dnech.

Dne 31. 3. zahájil CENTRAL GROUP výstavbu Viladomů Na Farkáně, objekt B1, B2. Bez jakéhokoliv upozornění začal před okny bytových domů v ulici Mikšovského bagr likvidovat pozůstatky zahrad, které předtím 60 let fungovaly jako ostrov zeleně a klidu. Stavební činnost byla zahájena bez potřebné přípravy. Staveniště nebylo oploceno a nebyla provedena protihluková opatření uložená stavebním povolením. Jelikož výkopové práce probíhaly zhruba 3-4 metry od domů, tak si jejich obyvatelé užili svoje.

Jaké bylo jejich překvapení, když se teprve za několik dnů dozvěděli, že stavební úřad vydal developerovi 23.3.2016 územní souhlas k umístění zařízení staveniště bez toho, aby jim umožnil vyjádřit se k tomu, že pouhé 3-4 metry před jejich okny bude vztyčena 3 metry vysoká protihluková stěna. Navíc vyšlo najevo, že stavební úřad tuto stěny umístil na dobu 5 let! Není tedy překvapením, že ke stížnostem obyvatelů se stavební úřad postavil odmítavě. Neshledal žádné pochybení.

Popsané události jsou dalším prohloubením nezákonností, které developerský záměr provázely od roku 2005. V roce 2011 stavební úřad vedený Ing. arch. Evou Čechovou vydal stavební povolení bez toho, aby o tom bytové domy informoval a zahrnul je mezi účastníky řízení. Když se bytové domy bránily, že povolení výstavby nadměrně velkých domů v těsné blízkosti jejich domů jim způsobí problémy, dostalo se jim odpovědi, že před hlukem a prachem budou chráněni protihlukovou stěnou, která bude předmětem samostatného řízení. V něm se k tomu budou moci vyjádřit. Jenže chybička se vloudila…

Za deset let naplněných nepřetržitým sledem námitek, územních rozhodnutí, stavebních povolení, odvolání, přezkumů a soudních žalob již Viladomy Na Farkáně pronikly do povědomí veřejnosti.

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Toto usnesení je stále platné. Nebylo revokováno nebo zrušeno. Rada městské části je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada je tedy povinna respektovat vůli zastupitelstva vyjádřenou v jím vydaných usneseních a je povinna zdržet se úkonů, které jsou s ním v rozporu.

Jenže starosta MUDr. Radek Klíma se do toho nebál říznout.

Dne 14.7.2015 rada schválila jmenování Ing. Ivany Jakoubkové do funkce vedoucí stavebního úřadu. A pak už to nabralo rychlý spád. Dne 15.9.2015 rada schválila smlouvu o spolupráci se společností CENTRAL GROUP při kácení dřevin na obecním pozemku. Dne 3.3.2016 starosta podepsal dohodu o využití téhož pozemku ke stavební činnosti a dne 17.3.2016 smlouvu o pronájmu pozemku pro stavební zábor na 24 měsíců. Téhož dne CENTRAL GROUP požádal o vydání územního souhlasu pro zařízení staveniště, který mu stavební úřad během pouhých 4 dnů vydal. Člověk se ani nemůže divit, že nestihl informovat bytové domy… Zbytek už znáte.

Pro případ, že by se orgány činné v trestním řízení chtěly jednoho dne věcí zabývat, má smysl zrekapitulovat, kdo jsou hlavními protagonisty této kauzy:

Územní rozhodnutí ke stavbě vydala Ing. arch. Eva Čechová jako vedoucí odboru. Stavební povolení ke stavbě vydala Ing. arch. Taťána Zacharieva pod vedením Ing. arch. Evy Čechové.

Územní souhlas k zařízení staveniště vydala Ing. Sylvie Plecháčová pod vedením Ing. Ivany Jakoubkové.

Shora zmíněné smlouvy s CENTRAL GROUP předložil do rady radní Ing. Pavel Richter. Uzavřel je starosta MUDr. Radek Klíma. Rozvoj městské části, územní a stavební řízení má v gesci Mgr. Lukáš Budín, 1. zástupce starosty.

Za povšimnutí stojí, že stejná rada, která uzavření smluv s CENTRAL GROUP bez odporu schválila, ještě dne 16.12.2014 vydala usnesení č. 6/2046/2014, kterým jednohlasně neschválila  záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře firmě Central Group na zajištění stavby „Viladomy Na Farkáně“.

Jenže pak CENTRAL GROUP patrně radě předložil nabídku, kterou nemohla odmítnout.

Za CENTRAL GROUP se totiž ve věci angažoval osobně Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., předseda představenstva a Ing. Ladislav Váňa, generální ředitel.

Věc má ještě několik pozoruhodných aspektů.

Varování v podobě nesmyslné a škodlivé výstavby na Nikolajce zjevně nestačilo. CENTRAL GROUP připravuje na Praze 5 další záměry, mj. Rezidenci Na Zatlance a Dům pro seniory Kavalírka. Bude rada i nadále ochotně spolupracovat?

K završení povolovacího procesu a k zahájení stavby došlo za  v době, kdy Prahu 5 vede koalice za účasti tří členů Strany zelených (Mgr. Lukáš Budín, Petr Hnyk, Bc. Tatiana Konrádová). Kam směřuje Strana zelených?

V okamžiku redakční úzávěrky zůstává věc otevřená. Její vývoj budeme i nadále sledovat.

Jan Formánek

 

DVA ROZDÍLNÉ POHLEDY NA ROZVOJ SÍDLIŠTĚ BARRANDOV

 

Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 20 000 obyvateli patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm tzv. „lepším adresám“.

Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti opět hodlají stavět, a to na volném území mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní a Prokopským údolím.

Pohled na rozvoj Barrandova č. 1

Počáteční novodobý rozvoj barrandovského sídliště nastal na konci devadesátých let minulého století, kdy na západním konci barrandovského sídliště (směrem k obci Holyně) vyrostl nový obytný dům nazvaný Kaskády. Tento dům byl oproti stávající zástavbě revoluční, neboť umístil parkovací stání do suterénu domu, v přízemí byly vybudovány komerční prostory, které si postupně zakoupili místní podnikatelé, aby v domě mohli provozovat své drobné provozovny (pizzerie, realitní kancelář, kadeřnictví, vinotéka, prodejna zdravotních doplňků, prodejna a půjčovna nářadí apod.); všechny byty tohoto domu mají vlastní terasu, sousedé se vzájemně neslyší při vykonávání hygienických potřeb apod. Prostě se jednalo o bytový dům odpovídající standardům moderního bydlení západního charakteru.

O několik let později vedle Kaskád vyrostly další dva nové objekty (nazvané Kaskády II a III, byť svým vzhledem již s kaskádovitým tvarem nemají nic společného), v nichž opět byla parkovací stání umístěna do suterénů, opět zde byly vybudovány komerční prostory, které si postupně místní podnikatelé odkoupili, aby zde mohli provozovat své živnosti a pomohli tak na Barrandově doplnit tolik chybějící občanskou vybavenost (např. plavání pro kojence, veterinární ordinace, zubní ordinace, restaurace, večerka apod.)

Kromě Kaskád vyrostly na Barrandově i další nové domy, které dodržely nový standard, tj. umístily parkovací stání do suterénů, do přízemí umístily komerční prostory, které se postupně opět zaplnily provozovnami drobných živnostníků či supermarketem mezinárodního obchodního řetězce.

Sídliště Barrandov se tak postupně začalo rozrůstat, přičemž s tímto charakterem výstavby byli spokojeni jak stávající obyvatelé Barrandova (kteří se nemuseli obávat toho, že jim noví obyvatelé budou zabírat parkovací místa před domy, a jimž se výrazně zlepšila doposud chatrná občanská vybavenost), tak i noví obyvatelé Kaskád, kteří nabyli dojmu, že se stěhují do plnohodnotné městské čtvrti a nikoliv jen do „přespávacího satelitu“.

Ohledně další výstavby na Barrandově bylo všem nově kupujícím sdělováno, že směrem do Prokopského údolí se nová výstavba bude postupně snižovat, až skončí na úrovni rodinných domků, tj. že bude respektován charakter zdejšího krajinného rázu. Takto je to ostatně také naplánováno v dosud platném územním plánu.

Pohled na rozvoj Barrandova č. 2

Byty v nových domech byly vždy rychle rozprodány, čehož si všimli draví developeři FINEP CZ, a. s. (dále jen FINEP), a EKOSPOL, a. s., a začali se zajímat o možnosti další výstavby na Barrandově. Jenže se jim nelíbilo, že s prodejem komerčních prostorů to nejde tak rychle jako s prodejem bytů. Za doby prvního starostování MUDr. Klímy a po něm Ing. Zeleného na MČ Praha 5 se v kanceláři starosty až podezřele často objevovali zástupci těchto dvou firem. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. FINEP v předloňském roce přistavěl na konci sídliště dva čistě obytné domy bez jediného komerčního prostoru a s garážovými stáními umístěnými všem na očích, tj. sice jako pod domem, ale na úrovni přízemí, a schované jen za drátěným plotem, přičemž jejich celkový počet byl výrazně menší než počet bytů v domě. Podobně se představila i společnost EKOSPOL, která koncem loňského roku zahájila stavbu bytového domu „Výhledy Barrandov“ za konečnou zastávkou tramvaje, kde sice budou parkovací stání v suterénu, avšak v domě nebude vytvořen žádný komerční prostor. Navíc, všechny tyto tři domy jsou vyšší, než bylo původně deklarováno. To znamená, že developerské firmy FINEP i EKOSPOL, a to za značné podpory zastupitelů MČ Praha 5, se rozhodly vzdát se pokračování nastoleného moderního trendu bydlení, udělaly neomluvitelný krok zpět a začaly stavět domy se stejnou vybaveností, jakou měly socialistické paneláky, tzn. s parkováním na ulici a kolem domu, kde se dá, bez jakýchkoliv komerčních prostor. Tito developeři, kteří se na svých webech představují jako „české developerské společnosti specializující se na výstavbu rezidenčních projektů v hlavním městě“ pojali rozvoj barrandovského sídliště jako výstavbu pouhé noclehárny, která navíc výškově vůbec nerespektuje existující okolní zástavbu.

Uvedený trend potvrzuje i skutečnost, že na Magistrátu hl. města Prahy (dále jen „MHMP“) leží již několik měsíců žádost společnosti FINEP o změnu platného územního plánu (dále jen „ÚP“). Parametry vymezené současným ÚP mu totiž nestačí. V něm se nyní počítá s výstavbou bytů pro cca 5 000 obyvatel, FINEP však požaduje tuto kapacitu navýšit o 120 % na 11 000 obyvatel! Parkování chce řešit jen formou parkovacích stání kolem domů. Dále požaduje změnu ploch tzv. smíšené výstavby na plochy čistě obytné, nahrazení pevně daných ploch pro veřejnou vybavenost (školská zařízení, služby pro občany, kulturní zařízení apod.) tzv. „plovoucími značkami“. Zavedení plovoucích značek je však jen předstupněm pro jejich pozdější úplné vypuštění. A plochy pro sportoviště navrhuje vyloučit zcela. Dále zamýšlí razantní snížení komerčních ploch.

A co na to naši politici a úředníci? Na MHMP nebyla tato žádost o změnu ÚP naštěstí dosud projednána, a to jen z důvodu aktivit p. Matěje Stropnického (SZ), který si snad jako jediný politik uvědomuje, že je zapotřebí kromě výstavby nových bytů zvláště respektovat moderní parametry bydlení, zasazovat se o rozvoj občanské společnosti a nikoliv jen necitlivě vyždímat zdroje a nezanechat za sebou nic pozitivního.

Na stavebním úřadě MČ Praha 5 dále momentálně leží žádost FINEPu o územní rozhodnutí na výstavbu třech nových čistě bytových domů, tzn. domů opět bez jediné komerční plochy. Ve věci parkovacích stání FINEP již tradičně počítá s menším počtem parkovacích míst, než kolik bude vybudováno bytů, přičemž v suterénu bude umístěna jen malá část z nich. Dále jedna z budov bude o dvě patra vyšší než sousední Kaskády II. A již dnes víme, že po získání tohoto územního rozhodnutí FINEP podá žádost o další územní rozhodnutí na výstavbu dalších několika nových čistě bytových domů, přičemž z kuloárů se k nám doneslo, že jedna z budov má být až 11 pater vysoká!

Proč existují dva zcela odlišné pohledy na novou výstavbu na Barrandově?  A jak tyto dva pohledy vzájemně sladit? Odpovědí snad bude nová územní studie na rozvoj Barrandova, na jejíž vypracování vypsala MČ Praha 5 na podzim loňského roku výběrové řízení. Vítězem se stal ateliér „A69 – architekti“, který v březnu 2016 začal na nové studii pracovat. Jako pozitivní krok vidíme otevřenou komunikaci tohoto ateliéru se všemi zúčastněnými subjekty, občany Barrandova nevyjímaje, a jejich snahu vytvořit ze stávajícího i nového barrandovského sídliště plnohodnotnou městskou část se vším, co k ní patří.