Poradci, odchodné a další “úspory“ Radnice P-5

Na lednovém zastupitelstvu byl starostovi od občanů položen dotaz zda místní radní mají poradce a pokud ano, tak v jaké oblasti příslušným radním radí a jakou pobírají za toto odměnu.

Po dvou měsících jsme se dočkali odpovědi, vlastně nedočkali, protože odpověď je skryta v interpelacích zastupitelů. Zde přinášíme tabulku „poradců“ ze které vyplývá, že tento „kamarádšoft“ přijde městskou pokladnu na více jak 2,2 mil./rok.

jméno zaměstnance na DPP/DPČ odpovědný radní průměrný měsíční výdělek
Ing.   Jiří Koula Mgr.   Lukáš Budín 20.000,-   Kč
Michal   Petrák Mgr.   Lukáš Budín 20.000,-   Kč
Drahoslava   Krejčová Mgr. Jan   Smetana 12.000,-   Kč
Ing.   Miroslava Pavlíková Mgr. Jan   Smetana 23.200,-   Kč
Jan   Kavalírek Ing.   Pavel Richter 12.000,-   Kč
Karolína   Fronová Viktor Čahoj 24.000,-   Kč
Bc.   Aneta Svobodová Viktor   Čahoj 9.800,-   Kč
Ing. Eva   Vorlíčková Viktor   Čahoj 5.400,-   Kč
Bc.   Zakaria Nemrah MUDr.   Radek Klíma 12.000,-   Kč
PhDr.   Martin Šesták MUDr.   Radek Klíma 28.000,-   Kč
Petr   Spisar Petr   Hnyk 24.000,-   Kč
  Celkem za měsíc: 190.400,- Kč

 

Bohužel jsme se nedozvěděli která oblast je našim radním naprosto vzdálená, takže potřebují poradit. Pouze z uvedených částek se dá odvodit, který poradce bude chytřejší….

 

Další zajímavou informací je vyplacení odchodného pro propuštěné zaměstnance, kterých bylo zatím 20. Částka se k 11.3. vyšplhala na 4. mil. Kč. Zcela určitě to není konečná částka, neboť “výměna“ zaměstnanců pokračuje a zejména u tajemníka MČ se počítá s poměrně nestandartní částkou.

Úsporný program se projevuje i tím, že v uvedeném období přijato 20 osob na trvalý pracovní poměr a dalších 22 na dohodu.

 

Společně se schválenými náhradami za ušlou mzdu zastupitelům, která odhadem bude cca 400-500 tisíc/měs. je vidět, že nová koalice šetří kde může.

Nová čtvrť SMÍCHOV CITY – co prezentováno nebylo!

Počátkem letošního roku byl na radnici MC Praha 5 a posléze v denním tisku a na internetových stránkách developera prezentován projekt Smíchov City, který chce na cca 210 tisících m2 v místě Smíchovského nákladového nádraží vytvořit novou multifunkční čtvrť.

Prezentace v médiích se soustřeďuje především na téma developerem vybraného architektonického řešení v obecnější rovině a na obvyklé developerské fráze „jak se zanedbané území stane krásným“. Prezentace developera, pořádaná na radnici MČ Praha 5, se soustředila na výběr z variant architektonických řešení, která zde byla prezentována a na poděkování panu starostovi i celé radnici. Za co konkrétně bylo děkováno, zůstane prostému občanovi pravděpodobně skryto. Avšak již nyní je jasné, že bez nadstandardní náklonnosti radnice MČ Prahy 5, by projekt v představené podobě a v plánovaném termínu nemohl být nikdy realizován. Důvodem jsou právě ta témata, o kterých nebyly prezentovány prakticky žádné informace. Jde o témata vlivu projektu na životní prostředí v dané lokalitě centrálního Smíchova, což je právě kamenem úrazu. Bylo snad děkováno za to, že tyto témata nebudou probírána? To uvidíme podle postojů radnice v dalších fázích projednávání záměru.

Centrální část Smíchova nyní trpí negativními důsledky vládnutí a zneužívání moci partajních politiků v předchozích 20 letech. V oblasti životního prostředí jde zejména o silné nadlimitní znečištění ovzduší (především polétavým prachem) a rovněž tak značné překračování norem hluku. Jednou z hlavních příčinu tohoto stavu je neřešená problematika silniční dopravy v místě. Dále je to vysoká koncentrace zástavby při nedostatku veřejně zeleně, parků apod.

Aby bylo možno projekt Smíchov City v území realizovat a nemělo přitom dojít ke zhoršení životního prostředí v okolí (zejména v důsledku zvýšení dopravní zátěže, kterou nová čtvrť přinese), je nezbytné předem, anebo nejpozději zároveň s realizací první etapy projektu, provést řadu opatření pro přípravu území, aby bylo schopno nový projekt přijmout a integrovat. Uveďme si jen některé: rozšíření počtu jízdních pruhů ulice Radlické jako hlavní dopravní komunikace, zvýšení dopravní kapacity ulice Nádražní s úpravou povrchu tichým asfaltem namísto stávajícího dláždění, zřízení parkovacích stání podél plánované nové zástavby (prostor uzavřený ulicemi Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní), přesun autobusového nádraží Na Knížecí k železniční stanici Praha Smíchov, významné omezení veškeré tranzitní dopravy na Smíchově, zejména v obytných částech, a její svedení na městský vnitřní silniční okruh, zřízení ploch veřejné zeleně – parku v prostoru uvolněného autobusového nádraží Na Knížecí i dalších ploch veřejné zeleně v projektu Smíchov City uvedených. Koncentrace zástavby v projektu navržená se jeví jako nadmíru vysoká.

Prostý selský rozum říká, že do takto nepřipravené lokality není možné bez vyřešení vlivu záměru na životní prostředí záměr připustit k realizaci. S tímto si však na radnici MČ Prahy 5 pravděpodobně nikdo hlavu neláme. Plán realizace je už za dva roky. Proč tak zásadní změna v území má být rozhodnuta tak rychle, jde snad o spěch pro blaho občanů? Pravděpodobnější bude důvod „aby se to stihlo za současného vedení“ a „smetanu neslízla“ další garnitura.

Vznik nové čtvrti v centrální části Smíchova je závažným rozhodnutím, které ovlivní celý Smíchov na staletí. Území musí být na přijetí takto rozsáhlých změn nejprve připraveno. Proto budeme vývoj v kauze sledovat a průběžně podávat občanům pravdivé informace o skutečné podstatě věci.